คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล