คณะวิทยาการจัดการ

  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์