คณบดี

อาจารย์ธนิต สำลีวงค์

ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล : tanit@tapee.ac.th

อาจารย์นรารัตน์ เกื้อทอง

ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อีเมล : nararat@tapee.ac.th

อาจารย์สมฤดี มัธยันต์

ตำแหน่ง : คณบดีคณะศิลปศาสตร์
อีเมล : somrudee@tapee.ac.th

อาจารย์มนตรี หมื่นระย้า

ตำแหน่ง : รักษาการคณบดีคณะบัญชี
อีเมล : montree@tapee.ac.th

รองคณบดี

อาจารย์สุภาภรณ์ จันปาน

ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล : supaporn@tapee.ac.th