อธิการบดี

ดร.ขวัญดี ศรีไพโรจน์

ตำแหน่ง : อธิการบดี
อีเมล :quandee@tapee.ac.th

รองอธิการบดี

อาจารย์ไวพจน์ ปัจฉิม

ตำแหน่ง : รองอธิการบดี
อีเมล :vaiphot@tapee.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ธนิต สำลีวงค์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี
อีเมล :tanit@tapee.ac.th

อาจารย์กิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี
อีเมล :kittisak@tapee.ac.th