อธิการบดี

ดร.ขวัญดี ศรีไพโรจน์

ตำแหน่ง : อธิการบดี
อีเมล : quandee@tapee.ac.th

รองอธิการบดี

อาจารย์ไวพจน์ ปัจฉิม

ตำแหน่ง : รองอธิการบดี
อีเมล : vaiphot@tapee.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ธนิต สำลีวงค์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี
อีเมล : tanit@tapee.ac.th

อาจารย์กิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี
อีเมล : kittisak@tapee.ac.th