กฎระเบียบขข้อบังคับของมหาวิทยาลัยตาปี

 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยตาปีว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและผู้เรียน 2563
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยตาปีว่าด้วย การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง 2548
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยตาปีว่าด้วย การให้อนุปริญญา
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยตาปีว่าด้วย การใช้จ่ายเงินของกองทุน
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยตาปีว่าด้วย การกำหนด ลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยประจำตำแหน่ง
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยตาปีว่าด้วย การให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยตาปีว่าด้วย การแต่งตั้งคณาจารย์และการพ้นตำแหน่งคณาจารย์
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยตาปีว่าด้วย การแต่งตั้งศาสตาจารย์เกียรติคุณ
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยตาปีว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยตาปีว่าด้วย การแบ่งส่วนงานและการจัดระบบการบริหารงานภายใน
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยตาปีว่าด้วย การบริหารงาน
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยตาปีว่าด้วย แนวทางการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2562