ผู้อำนวยการ

อาจารย์ชินรัตน์ สอนทอง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล : chinnarat@tapee.ac.th

บุคลากร

อาจารย์พงศ์ภน ปิติสุข

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล : pongpon@tapee.ac.th

นายจักรธร บุญพร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล : jakkrathorn@tapee.ac.th

ประวัติความเป็นมา

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นหน่วยงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการ ผลิต จัดหา และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยใช้สื่อข้อมูลที่หลากหลาย กว้างไกล และรวดเร็ว บริหารและจัดการทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หลายรูปแบบ

     บริหารจัดการและให้บริการห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ให้บริการค้นคว้าข้อมูล ข่าวสารที่มีโครงข่ายทั่วโลก เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชน พัฒนาฐานข้อมูลและพัฒนางานด้านวิทยบริการ บริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศที่เชื่อมโยงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนาทุกพื้นที่ ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิตอล (Digital University) อย่างมีคุณภาพ

  • สร้างบัณฑิตและบุคลากรของ มหาวิทยาลัยตาปี ให้มีทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
  • ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการจัดการเรียน การสอน ที่เน้นผลลัพท์การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
  • สนับสนุนกระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ (Hands-On) โดยใช้ระบบ E-Learning และเทคโนโลยีดิจิตอล

พันธกิจ

  • พัฒนาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
  • ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
  • บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
  • บริหารบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ แบบธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้

ติดต่อ

ห้องสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตึกมิลินทานุช ชั้น 2 ห้อง M202 บ้านเลขที่ 8/151 ซอยศรีวิชัย 59 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 077-204-431 ต่อ 200