ผู้อำนวยการ

อาจารย์ชินรัตน์ สอนทอง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล : chinnarat@tapee.ac.th

บุคลากร

อาจารย์พงศ์ภน ปิติสุข

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล : pongpon@tapee.ac.th

นายจักรธร บุญพร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล : jakkrathorn@tapee.ac.th

ประวัติความเป็นมา

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นหน่วยงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการ ผลิต จัดหา และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยใช้สื่อข้อมูลที่หลากหลาย กว้างไกล และรวดเร็ว บริหารและจัดการทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หลายรูปแบบ

     บริหารจัดการและให้บริการห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ให้บริการค้นคว้าข้อมูล ข่าวสารที่มีโครงข่ายทั่วโลก เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชน พัฒนาฐานข้อมูลและพัฒนางานด้านวิทยบริการ บริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศที่เชื่อมโยงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนาทุกพื้นที่ ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิตอล (Digital University) อย่างมีคุณภาพ

  • สร้างบัณฑิตและบุคลากรของ มหาวิทยาลัยตาปี ให้มีทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
  • ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการจัดการเรียน การสอน ที่เน้นผลลัพท์การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
  • สนับสนุนกระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ (Hands-On) โดยใช้ระบบ E-Learning และเทคโนโลยีดิจิตอล

พันธกิจ

  • พัฒนาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
  • ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
  • บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
  • บริหารบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ แบบธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้

ฐานข้อมูล ThaiLis

วิทยานิพนธ์

รวบรวมวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย และหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งระดับมหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต

งานวิจัย

รวบรวมงานวิจัยทุกสาขา จากมหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย และหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือ

บทความวิชาการ

รวบรวมบทความจากแหล่งต่าง ๆ เช่น วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย และหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือ

เอกสารนำเสนอผลงานวิชาการ

รวบรวมจากเอกสารการนำเสนอผลงานวิชาการที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน และหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือ เป็นเจ้าภาพ

ฐานข้อมูลออนไลน์

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Theses)

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แบบออนไลน์บนเมนู TU Digital Collection ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท–เอก บริการในรูปแบบ Open Access ดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ได้แม้จะอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย

Research Gateway Common Service สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

แพลตฟอร์มเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลงานวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ ภายในประเทศ เช่น คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล (DRIC) รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (แต่ไม่ได้มี Full Text ทุกรายการนะ) 

Thai Digital Collection (TDC) I สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แหล่งรวมวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ Thai Journals Online (ThaiJO)

ฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารวิชาการ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม

ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital (วช.)

รวมรวบงานวิจัยไว้มากมาย และสามารถดาวน์โหลดเป็นเอกสารฉบับเต็ม หรือเฉพาะบทที่ต้องการได้ โดยมีจำนวนทรัพยากรทั้งหมดถึง 235,125 รายการ

ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ฐานข้อมูลรวมงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ยกเว้น สารนิพนธ์ไม่มีออนไลน์)

คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)

คลังวิจัยสถาบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยงานวิจัยจากอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม

ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร NU Digital Repository

รวบรวมผลงานวิจัยของบุคลากร วิทยานิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                                     

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มธบ. อิเล็กทรอนิกส์ (DPU e-Theses)

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และงานค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ฐานข้อมูล Dspace มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฐานข้อมูลที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและเผยแพร่ให้ผู้อ่านทั่วไปสามารถเข้าถึงได้

คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Knowledge Bank มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สามารถใช้เสิร์ชเอ็นจินของทางคลังเข้าไปส่องงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของสถาบันได้ โดยแต่ละงานวิจัยจะถูกจัดให้อยู่ภายใต้คณะวิชาต่างๆ

ฐานข้อมูลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และงานค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ฐานข้อมูลงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รวมงานวิจัยที่สนับสนุนทุนวิจัย โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม

งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รวบรวมงานวิจัย รายงานการศึกษา และโครงการศึกษาวิจัย (เข้าไปที่เมนู ห้องสมุดกฎหมาย >> ผลงานวิจัย)

งานวิจัย สถาบันพระปกเกล้า

รวมงานวิจัย บทความ และวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้า หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารต้องสมัครสมาชิกก่อน ซึ่งสามารถ Login ด้วย Facebook

ProQuest Dissertations & Theses

วิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยกว่า 700 แห่งทั่วโลก ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท – เอก มากกว่า 2.4 ล้าน                                                             

ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน I กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน

แหล่งรวมงานวิจัยด้านแรงงาน ให้ข้อมูลทั้งบทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม

ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


รวบรวมงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ไว้อย่างมากมาย

ติดต่อ

ห้องสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตึกมิลินทานุช ชั้น 2 ห้อง M202 บ้านเลขที่ 8/151 ซอยศรีวิชัย 59 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 077-204-431 ต่อ 200