แบบฟอร์มเอกสารสำหรับบุคลากร

  • แบบชี้แจงเหตุผล กรณีมีความจำเป็นต้องขอเลิกงานก่อนเวลา
  • แบบชี้แจงเหตุผลกรณีไม่ได้บันทึกเวลาปฏิบัติงาน
  • แบบฟอร์มใบลา
  • แบบฟอร์มขอเบิกเงินล่วงหน้า
  • แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน
  • แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงวันหยุด
  • แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน