ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว เกร็ดความรู้ ในรอบรั่ว TPU

เรียนอะไรดีใน TPU

ภาพรวมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยตาปี

จุดที่ตั้งมหาวิทยาลัยตาปี สุราษฎร์ธานี

แผนผังมหาวิทยาลัยตาปี สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลติดต่อส่วนอื่น ๆ

“ทำงานได้ดี มีจิตอาสา”

“ทำงานได้ดี” หมายถึง บัณฑิตสามารถทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพ เรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีทักษะในการทำงานที่หลากหลาย สามารถคิดวิเคราะห์ และนำความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและสังคม

“จิตอาสา” หมายถึง บัณฑิตเป็นผู้มีจตใจที่เอื้ออาทร มุ่งมั่นพัฒนาสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

8/151 ซอยศรีวิชัย 59 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทร : 077-204431

E-mail : Info@tapee.ac.th