กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี

แผนผังองค์กรมหาวิทยาลัยตาปี

ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยตาปี

วัตถุประสงค์การจัดตั้งมหาวิทยาลัย

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

สัญลักษณ์

วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจและเป้าประสงค์

แผนที่และการเดินทาง

แผนที่มหาวิทยาลัย วิทยาเขตเมืองสุราษฎร์ธานี

แผนที่มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสถานที่อำนวยการศึกษาท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี