กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี

นายวรท ศรีไพโรจน์

นายกสภามหาวิทยาลัยตาปี

นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุล

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยตาปี

ศ.ดร.คณิต ณ นคร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี

ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี

 

รศ.จินตนา บุญบงการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี

รศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี

รศ.ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี

รศ.สมนึก เอิ้อจิระพงษ์พันธ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี

นายฤทธิ์ ฉวีรัตน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี

ดร.ขวัญดี ศรีไพโรจน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี 

(อธิการบดี)

นางผจงกร ศรีไพโรจน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี

อาจารย์นันทชัย รักษ์จินดา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี

อาจารย์ไวพจน์ ปัจฉิม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยตาปี

ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยตาปี

มหาวิทยาลัยตาปี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยอาจารย์ วรท ศรีไพโรจน์ เป็นผู้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2542 ตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2535 และได้รับการรับรองวิทยฐานะให้เปิดดำเนินการตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2522 เมื่อ 1 พฤษภาคม 2542 เปิดสอนคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติ ภาคสมทบ)
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อ 1 มิถุนายน 2543 และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ให้การรับรองคุณวุฒิในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(หลักสูตร 4 ปี) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา เมื่อ 1 มิถุนายน 2545 จึงมีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และในปีการศึกษา 2545 ได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดดำเนินการสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติ และภาคสมทบ) ต่อมาได้รับการอนุมัติให้เปิดดำเนินการสาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์การจัดตั้งมหาวิทยาลัย

1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและจริยธรรมในการใช้วิชาการและวิชาชีพเพื่อตนเองและสังคม

2.เพื่อนผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันดีของชาติ

3.เพื่อเป็นการให้บริการทางการศึกษาแก่สังคม เป็นแหล่งค้นคว้า ส่งเสริมด้านวิชาการและงานวิจัยต่าง ๆ

4.เพื่อนเป็นการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และกระจายโอกาสความเสมอภาคทางอุดมศึกษา

5.เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐที่ประสงค์ให้ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยตาปี มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง และมุ่งสู่ความเป็นสากลมากขึ้น เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้เป็นผู้ที่ มีความรู้คู่คุณธรรม

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

ชื่อมหาวิทยาลัย

ภาษาไทย

อักษรย่อ

ภาษาอังกฤษ

อักษรย่อ

มหาวิทยาลัยตาปี

มตป.

Tapee University

TPU.

ความหมาย ชื่อ "มหาวิทยาลัยตาปี"

มหาวิทยาลัย

หมายถึง สถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาในกำกับของทบวงมหาวิทยาลัย

ตาปี

หมายถึง ชื่อแม่น้ำตาปี เป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย

   สุสุตํ ปญุญาย วฑุฒนํ หมายถึง ความรู้ดี เป็นเครื่องพัฒนาปัญญา

สีประจำมหาวิทยาลัย

สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม ความดีงาม

สัญลักษณ์

รูปร่าง

มหาวิทยาลัยตาปีได้อัญเชิญรูปพระธาตุศรีสุราษฎร์ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะ ของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นมิ่งขวัญและศิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย

รูปพระธาตุศรีสุราษฎร์

หมายถึง สิ่งสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รูปรัศมีที่เปล่งประกายโดยรอบยอด

หมายถึง การแผ่กระจายของความดีงาม

รูปใบโพธิ์

หมายถึง ความรู้และปัญญา

ธงประจำมหาวิทยาลัยตาปี

มีพื้นธงสีเหลือง และมีสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสีดำอยู่ตรงกลาง

สีประจำมหาวิทยาลัยตาปี

สีเหลือง

วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจและเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้ได้รับการยอมรับจากสังคม สามารถทำงานได้ดีมรคุณภาพและมีคุณธรรมทางวิชาชีพ”

“ได้รับการยอมรับจากสังคม” หมายถึง ได้งานทำในหน่อยงานรัญและเอกชน รวมถึงการประกอบอาชีพส่วนตัว และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

“ทำงานได้ดีมีคุณภาพ” หมายถึง มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในเชิงความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถใช้ภาษาสากลเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติงานได้ มีบุคคิลภาพที่ดี สามารถปรับตัวได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดีและมีความสุข

“มีคุณธรรมทางวิชาชีพ” หมายถึง การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ มีการกระทำที่เป็นประโยชน์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ทำหน้าที่และทำมาหากินเลี้ยงชีพด้วยซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง เอาเปรียบผู้อื่น มีความอุตสาหะในการทำงาน ความประพฤติดีงาม มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

อัดลักษณ์ (Identity)

“ทำงานได้ดี มีจิตอาสา”

“ทำงานได้ดี” หมายถึง บัณฑิตสามารถทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพ เรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีทักษะในการทำงานที่หลากหลาย สามารถคิดวิเคราะห์ และนำความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและสังคม

“จิตอาสา” หมายถึง บัณฑิตเป็นมีจิตใจที่เอื้ออาทร มุ่งมั่นพัฒนาสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“จิตอาสา” เป็นสถาบันที่มีจิตใจเอื้ออาทร มุ่งผลประโยชน์ชุมชยและสังคม

มหาวิทยาลัยตาปีเป็นสถาบันจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและให้บริการวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างสังคมให้เข้มแข็งโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากร

พันธกิจ (Mission)

1. ด้านการผลิตบัณฑิต

2. ด้านผลิตงานวิจัย

3. ด้านบริการวิชาการให้กับชุมชน

4. ด้านจัดหารายได้และแหล่งทุน

5. ด้านนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดี

เป้าประสงค์ (Objective)

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพระดับสูง

2. ผลิตงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

3. บริการวิชาการให้กับชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม

4. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม สืบสานและรักษาจารีตประเพณี วิถีชุมชนและสิ่งแวดล้อม

5. จัดหารายได้และแหล่งทุนในการดำเนินกิจการและพัฒนาสถาบัน

6.นำเสนอภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อเป็นที่ยอมรับจากสังคม

แผนที่และการเดินทาง

แผนที่มหาวิทยาลัย วิทยาเขตเมืองสุราษฎร์ธานี

แผนที่มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสถานที่อำนวยการศึกษาท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี