ผู้อำนวยการ

อาจารย์ธนิต สำลีวงค์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ
อีเมล :tanit@tapee.ac.th

อาจารย์ชินรัตน์ สอนทอง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล :chinnarat@tapee.ac.th

อาจารย์สมฤดี มัธยันต์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อีเมล :somrudee@tapee.ac.th

อาจารย์นันทชัย รักษ์จินดา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานบุคลากร
อีเมล :nantachai@tapee.ac.th

อาจารย์นันทิดา อัมรักษ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร
อีเมล :nantida@tapee.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

อาจารย์วิภาณี คลิ้งทอง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อีเมล :wipanee@tapee.ac.th