จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
       รูปแบบ
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
       ประเภทของหลักสูตร
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ
       ภาษาที่ใช้
 • จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
       การรับเข้าศึกษา
 • รับนักศึกษาไทย หรือต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
       ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 • เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
       การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
 • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2564
 • คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) พิจารณาและเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์2564
 • สภาวิชาการมหาวิทยาลัยตาปี พิจารณาและเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่1/2564เมื่อวันที่26 กุมภาพันธ์ 2564
 •  สภามหาวิทยาลัยตาปีพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรอบด้าน
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการจัดการและการบริหารธุรกิจ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานกับผู้ออกแบบและพัฒนาระบบ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ สำหรับการเรียนรู้
ความสำคัญของหลักสูตร
 • ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประยุกต์หลักวิทยาการข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะ ประยุกต์ความรู้ด้านธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน โดยมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริง และตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา (3 ปี) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
 2. วิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษา
  1. โดยการสอบคัดเลือก
  2. โดยการคัดเลือกด้วยวิธีเทียบโอน หรือสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทน
  3. โดยการคัดเลือกจากผู้สมัครขอเข้าศึกษาต่อจากชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
  4. โดยการรับเข้าตามโครงการพิเศษ  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยตาปี
ปรัชญา 
 • พัฒนาบัณฑิตด้านวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพบัญชีมีจรรยาบรรณ ทันยุคสมัย

ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตรปีล่าสุด

facebook & fanpage ของหลักสูตร

คณาจารย์ในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล