รูปแบบของหลักสูตร
       รูปแบบ
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
       ประเภทของหลักสูตร
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ
       ภาษาที่ใช้
 • จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
       การรับเข้าศึกษา
 • รับนักศึกษาไทย หรือต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
       ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 • เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
       การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
 • ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียวและกรณีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาใดๆ หรือสาขาใกล้เคียงกับสาขาวิชานี้ สามารถมาเรียนเป็นปริญญาที่ 2 ได้ โดยสามารถเทียบโอนรายวิชาได้มากน้อยต่างกันตามสาขาวิชาที่สำเร็จมา
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้ปรับปรุง มาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด พ.ศ. 2559
 • สภาวิชาการมหาวิทยาลัยตาปี พิจารณาและเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
 • สภามหาวิทยาลัยตาปีอนุมัติและเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต

ความสำคัญของหลักสูตร
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เป็นหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตเพื่อไปพัฒนาเศรษฐกิจและองค์กรธุรกิจให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจโลก โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ทางการตลาด เข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความพร้อมปฏิบัติงานการตลาดในยุคดิจิทัลที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย โดยออกแบบเนื้อหารายวิชาและจัดการเรียนการสอนที่มีทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติโดยเน้นให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ ทักษะและสมรรถนะในการท างานด้านการตลาดหรือธุรกิจ อันจะสามารถท างานในสถานประกอบการ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพอิสระได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา
ปรัชญา 
 • ผลิตบัณฑิตด้านการจัดการธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
วิสัยทัศน์
          “ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ”
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการตลาดสมัยใหม่ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานด้านการตลาดให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะวิชาชีพทางการตลาด สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่สนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา (3 ปี) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
 2. วิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษา
  1. โดยการสอบคัดเลือก
  2. โดยการคัดเลือกด้วยวิธีเทียบโอน หรือสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทน
  3. โดยการคัดเลือกจากผู้สมัครขอเข้าศึกษาต่อจากชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
  4. โดยการรับเข้าตามโครงการพิเศษ  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยตาปี

ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตรปีล่าสุด

facebook & fanpage ของหลักสูตร

คณาจารย์ในหลักสูตรการตลาด