ข้อมูลของสาขาบัญชี

สาขา/วิชาเอก

สาขาวิชาบัญชี

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี

ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ)

Bachelor of Accountancy

ลักษณะการเรียน-การสอน

ภาคปกติ (เรียนพุธ-อาทิตย์)

ได้รับการรับรอง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
ซึ่งจะผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยตาปี
2.เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน หรือปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเทียบโอนประสงการณ์ของหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรอบรู้และทักษะทางวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการและประยุกต์องค์ความรู้ทางการบัญชีและประสบการณ์ในวิชาชีพไปปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐและการประกอบวิชาชีพอิสระ

โอกาสในการทำงาน

1. นักบัญชีในภาคเอกชน
2. นักบัญชีในภาครัฐ
3. ประกอบอาชีพอิสระ เช่น รับทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร เป็นต้น

ข้อมูลอาจารย์ประจำสาขาบัญชี

อาจารย์ภรณ์พิณ คงทอง

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : pornpin@tapee.ac.th

อาจารย์มนตรี หมื่นระย้า

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : montree@tapee.ac.th

อาจารย์วันเพ็ญ จันทร์คง

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : wanpen@tapee.ac.th

อาจารย์คฑา อภัยสวัสดิ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : khatha@tapee.ac.th