จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
       รูปแบบ
 • หลักสูตรระดับหลักสูตร 3 ภาคการศึกษา
       ประเภทของหลักสูตร
 • หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จัดการศึกษาในระบบทวิภาค และเป็นไปตามประกาศของคุรุสภา
       ภาษาที่ใช้
 • จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
       การรับเข้าศึกษา
 • รับนักศึกษาไทย หรือต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
       ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 • เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
       การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
 • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ปรับปรุงจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
 • เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป
 • สภาวิชาการมหาวิทยาลัยตาปี พิจารณาและเห็นชอบ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อ วันที่ 4 มิถุนายน 2565
 • สภามหาวิทยาลัยตาปีอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 • มีความรู้ในวิชาชีพครูอย่างลึกซึ้ง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • มีทักษะวิชาชีพครู โดยสามารถจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ แสวงแนวทางในการแก้ปัญหา รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพครูและติดตามความก้าวหน้าของศาสตร์ทางการศึกษาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ปรัชญา 
 • เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นครูมืออาชีพ เน้นมีทักษะวิชาชีพครู สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ แก้ปัญหา มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

ความสำคัญของหลักสูตร
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นหลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่สำเร็จ การศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสาขาการศึกษา และมีประสงค์จะเป็นครูให้ความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์วิชาชีพครูสอดคล้องตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และทันต่อความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการ และการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และกระแสโลกาภิวัตน์ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนของ ผู้เรียนได้อย่างเต็มที่และเหมาะสม เนื่องจากครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการเรียนรู้ของ ผู้เรียน และดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมาได้อย่างเต็มที่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาหลักสูตร
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา (3 ปี) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
 2. วิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษา
  1. โดยการสอบคัดเลือก
  2. โดยการคัดเลือกด้วยวิธีเทียบโอน หรือสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทน
  3. โดยการคัดเลือกจากผู้สมัครขอเข้าศึกษาต่อจากชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
  4. โดยการรับเข้าตามโครงการพิเศษ  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยตาปี

ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตรปีล่าสุด

facebook & fanpage ของหลักสูตร

คณาจารย์ในหลักสูตรวิชาชีพครู