จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
       รูปแบบ
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
       ประเภทของหลักสูตร
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ
       ภาษาที่ใช้
 • จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
       การรับเข้าศึกษา
 • รับนักศึกษาไทย หรือต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
       ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 • เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
       การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
 • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 • เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
 •  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต พิจารณาและเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่1/2564 เมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 • สภาวิชาการมหาวิทยาลัยตาปีพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2564เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 •  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 •  เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพบัญชีที่มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
 •  เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพบัญชีให้มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชีและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 •  เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพบัญชีที่มีทักษะทางวิชาชีพบัญชี ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 •  เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพบัญชีที่มีความคิดสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบในงานที่ทำร่วมกับผู้อื่น รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
ความสำคัญของหลักสูตร
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต เพื่อก้าวสู่การเป็นนักบัญชียุคดิจิทัล “เก่งภาษา เก่งภาษี เก่งไอที มีจรรยาบรรณ เป็นนักบัญชีและนักธุรกิจมืออาชีพ” เพื่อช่วยในการบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา (3 ปี) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
 2. วิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษา
  1. โดยการสอบคัดเลือก
  2. โดยการคัดเลือกด้วยวิธีเทียบโอน หรือสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทน
  3. โดยการคัดเลือกจากผู้สมัครขอเข้าศึกษาต่อจากชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
  4. โดยการรับเข้าตามโครงการพิเศษ  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยตาปี
ปรัชญา 

     พัฒนาบัณฑิตด้านวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพบัญชีมีจรรยาบรรณทันยุคสมัย

ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตรปีล่าสุด

facebook & fanpage ของหลักสูตร

คณาจารย์ในหลักสูตรบัญชี