จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
       รูปแบบ
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
       ประเภทของหลักสูตร
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ
       ภาษาที่ใช้
 • จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
       การรับเข้าศึกษา
 • รับนักศึกษาไทย หรือต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
       ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 • เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
       การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
 • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
 • หลักสูตรเริ่มใช่ในการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
 • มีการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564
 • คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) พิจารณาเห็นชอบร้างหลักสูตร ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 • สภาวิชาการมหาวิทยาลัยตาปีพิจารณาเห็นชอบร้างหลักสูตร ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 • สภามหาวิทยาลัยตาปีพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในคราวการประชุมครั้งที่1/2564เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 •  ผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ และมีคุณธรรมสนองความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน
 • ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย
 • ส่งเสริมการวิจัยและนำผลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในทางวิชาการและการพัฒนาสังคม
 •  ส่งเสริมให้เป็นแหล่งบริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ การเมืองการปกครองและกฎหมาย
 •  ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปรัชญา 

“หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการสร้างนักบริหารภาครัฐให้มีความรู้ ความสามารถ เพียบพร้อมด้วยหลักธรรมาภิบาล”

ความสำคัญของหลักสูตร
 • จากสภาพการณ์ในปัจจุบันของสังคมทั้งในและต่างประเทศที่อยู่ในโลกาภิวัฒน์ มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทั้งหมดก็ได้ส่งผลต่อการบริหารงานภาครัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้การบริหารงานภาครัฐ ต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ในหลายประเด็น อาทิ ปรัชญาของการบริหารงานภาครัฐ ระบบของการบริหารงานภาครัฐ เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ แสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนในรูปของการปฏิรูประบบราชการที่กระทำมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ หรือแม้กระทั่งคุณลักษณะ หน้าที่ของผู้บริหารงานภาครัฐที่ต้องเปลี่ยนไปจากเดิม นอกจากนี้สภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังกล่าว ยังได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันกับศาสตร์ทางด้านการบริหารงานภาครัฐ ทำให้เกิดการสร้างหลักสูตรใหม่ขึ้นมา โดยผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันสภาพการณ์ในปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานในปัจจุบันได้
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา (3 ปี) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
 2. วิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษา
  1. โดยการสอบคัดเลือก
  2. โดยการคัดเลือกด้วยวิธีเทียบโอน หรือสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทน
  3. โดยการคัดเลือกจากผู้สมัครขอเข้าศึกษาต่อจากชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
  4. โดยการรับเข้าตามโครงการพิเศษ  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยตาปี

ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตรปีล่าสุด

facebook & fanpage ของหลักสูตร

คณาจารย์ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์