จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดกรทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ได้ปรับปรุงมาจาก
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดกรทั่วไป พ.ศ. 2559เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • สภาวิชาการมหาวิทยาลัยตาปี พิจารณาและเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
 • สภามหาวิทยาลัยตาปีอนุมัติและเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564
ความสำคัญของหลักสูตร
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไปสามารถส่งเสริมพัฒนาการมีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ด้วยกระบวนการการเรียนรู้แบบนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง โดยการออกแบบหลักสูตรที่มีรายวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามความต้องการได้อย่างเหมาะสมสำหรับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น นักศึกษาที่เรียนจบจากหลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับการทำงานในหน่วยงานธุรกิจเป็นหลัก แต่ก็สามารถทำงานในภาครัฐหรือเป็นผู้ประกอบการได้ด้วย
รูปแบบของหลักสูตร
       รูปแบบ
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
       ประเภทของหลักสูตร
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ
       ภาษาที่ใช้
 • จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
       การรับเข้าศึกษา
 • รับนักศึกษาไทย หรือต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
       ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 • เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
       การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
 • ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียวและกรณีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาใดๆ หรือสาขาใกล้เคียงกับสาขาวิชานี้ สามารถมาเรียนเป็นปริญญาที่ 2 ได้ โดยสามารถเทียบโอนรายวิชาได้มากน้อยต่างกันตามสาขาวิชาที่สำเร็จมา
ปรัชญา 
 • ผลิตบัณฑิตด้านการจัดการธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
วิสัยทัศน์
          “ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ”
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการเป็นผู้จัดการธุรกิจ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มและกิจนิสัยในการค้นคว้า ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้า ทันต่อวิทยาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถวินิจฉัยและแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานโดยใช้หลักวิชาการที่มีการวางแผนและการควบคุมอย่างรอบคอบ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต ความ ขยั่นหมั่นเพียร ความสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ        
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา (3 ปี) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
 2. วิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษา
  1. โดยการสอบคัดเลือก
  2. โดยการคัดเลือกด้วยวิธีเทียบโอน หรือสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทน
  3. โดยการคัดเลือกจากผู้สมัครขอเข้าศึกษาต่อจากชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
  4. โดยการรับเข้าตามโครงการพิเศษ  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยตาปี

ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตรปีล่าสุด

facebook & fanpage ของหลักสูตร

คณาจารย์ในหลักสูตรการจัดการทั่วไป