ข้อมูลของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สาขา/วิชาเอก

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ)

Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

ลักษณะการเรียน-การสอน

ภาคปกติ (เรียนพุธ-อาทิตย์)

ได้รับการรับรอง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ซึ่งจะผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย
โดยวิธีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยตาปี
2.เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน หรือปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเทียบโอนประสงการณ์ของหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง ทั้งด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในด้านปรัชญา อุดมการณ์ทางการเมือง โครงสร้าง สถาบันและกระบวนการการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน

โอกาสในการทำงาน

(1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ อาทิ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ และภาคเอกชน
(2) เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ
(4) นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น
(5) ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
(6) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(7) เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
(8) ประกอบอาชีพอิสระ
(9) อื่น ๆ

ข้อมูลอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ชญาณินทร์ สัมพันธ์

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : chayanin@tapee.ac.th

อาจารย์กชพร คงพยัคฆ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : kotchaphon@tapee.ac.th

อาจารย์ชลอศักดิ์ วาณิชย์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : –

อาจารย์บัญชาญ ทิมธรรม

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ :

อาจารย์สมศรี ชูจิตร

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : –