ข้อมูลของสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

สาขา/วิชาเอก

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป​

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ)

Bachelor of Business Administration Program in General Management

ลักษณะการเรียน-การสอน

ภาคปกติ (เรียนพุธ-อาทิตย์)

ได้รับการรับรอง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ซึ่งจะผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย
โดยวิธีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยตาปี
2.เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน หรือปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเทียบโอนประสงการณ์ของหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย มุ่งให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอนทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณา ในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นการ พัฒนาหลักสูตรจึงต้องมีการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านต่างๆ ตั้งแต่ การใช้ภาษาต่างประเทศ การเสริมสร้างโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และ วัฒนธรรม ที่ไม่ใช่แต่เฉพาะแค่ในระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังต้องเข้าใจพลวัตในระดับภูมิภาค และระดับโลก อีก ทั้งต้องเน้นและส่งเสริมการเรียนการสอนที่คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อ ผู้บริโภคทั้งในแง่เศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย โดยยังคงใช้องค์ประกอบทางความรู้ที่ทันสมัยและ คุ้มค่า และปรับเปลี่ยนตามสภาวการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บัณฑิตได้มีความสามารถ ทางการแข่งขันในตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศได

โอกาสในการทำงาน

(1) ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
(2) ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล
(3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(4) นักวิเคราะห์โครงการ
(5) นักวิชาการด้านการจัดการ
(6) นักบริหารงานทั่วไป
(7) งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ข้อมูลอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

อาจารย์ทุติยา ใจเปี่ยม

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : tutiya@tapee.ac.th

อาจารย์ไวพจน์ ปัจฉิม

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : vaiphot@tapee.ac.th

อาจารย์มนตรี หมื่นระย้า

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : montree@tapee.ac.th

อาจารย์กนกพร ขุนศรี

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : kanokporn@tapee.ac.th