ข้อมูลของสาขาวิชาการตลาด

สาขา/วิชาเอก

สาขาวิชาการตลาด

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ)

Bachelor of Business Administration Program in Marketing

ลักษณะการเรียน-การสอน

ภาคปกติ (เรียนพุธ-อาทิตย์)

ได้รับการรับรอง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ซึ่งจะผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย
โดยวิธีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยตาปี
2.เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน หรือปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเทียบโอนประสงการณ์ของหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เป็นหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตเพื่อไปพัฒนา เศรษฐกิจและองค์กรธุรกิจให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจโลก โดยเน้นการพัฒนา ศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ทางการตลาด เข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพได้ อย่างต่อเนื่อง สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม และ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมทั้งการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความ รับผิดชอบต่อสังคม มีความพร้อมปฏิบัติงานการตลาดในยุคดิจิทัลที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ ประเทศไทย โดยออกแบบเนื้อหารายวิชาและจัดการเรียนการสอนที่มีทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ ทักษะและสมรรถนะในการท างานด้านการตลาดหรือธุรกิจ อันจะ สามารถท างานในสถานประกอบการ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพอิสระได้ทันทีหลังส าเร็จ การศึกษา

โอกาสในการทำงาน

(1) ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
(2) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
(3) ที่ปรึกษาด้านการตลาด
(4) นักวิเคราะห์และวิจัยการตลาด
(5) นักวิชาการด้านการตลาด
(6) นักวางแผนการตลาด
(7) นักสื่อสารการตลาด
(8) นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์
(9) งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ข้อมูลอาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

อาจารย์อารีวรรณ สีชุม

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : areewan@tapee.ac.th

อาจารย์ทัศนียา บัวเพ็ชร

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : tudsaniya@tapee.ac.th

อาจารย์นันทิดา อัมรักษ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : nantida@tapee.ac.th

อาจารย์พรรัช อนุพัฒน์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ :

อาจารย์สุภัททา สมบัติสุข

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : –