ข้อมูลของสาขาวิชาชีพครู

สาขา/วิชาเอก

สาขาวิชาชีพครู

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ)

Graduate Diploma Program in Teaching Profession

ลักษณะการเรียน-การสอน

ภาคปกติ (เรียนพุธ-อาทิตย์)

ได้รับการรับรอง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาใน ประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยตาปีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2555 (ฉบับ เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) หมวด 2 ระบบการจัดการศึกษา
3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่คุรุสภากำหนด

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นหลักสูตรที่พัฒศักยภาพของบุคลากรที่สำเร็จ การศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสาขาการศึกษา และมีประสงค์จะเป็นครูให้ความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์วิชาชีพครูสอดคล้องตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และทันต่อความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการ และการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และกระแสโลกาภิวัตน์ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนของ ผู้เรียนได้อย่างเต็มที่และเหมาะสม เนื่องจากครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการเรียนรู้ของ ผู้เรียน และดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมาได้อย่างเต็มที่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพคร

โอกาสในการทำงาน

1 ครูผู้สอนในสถานศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา
2 นักวิชาการศึกษา
3 ผู้ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ข้อมูลอาจารย์ประจำสาขาวิชาชีพครู

อาจารย์ณรัณ ศรีวิหะ

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : dr.naran@tapee.ac.th

อาจารย์กิจจา บานชื่น

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : kijja@tapee.ac.th

อาจารย์เลิศพร อุดมพงษ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : –

อาจารย์สุวิมล เด่นสุนทร

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : suwimol@tapee.ac.th

อาจารย์ดวงตา อินทรนาค

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : –