ข้อมูลของสาขาวิชาการบริการและการท่องเที่ยว

สาขา/วิชาเอก

สาขาวิชาการบริการและการท่องเที่ยว

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการ
และการท่องเที่ยว

ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ)

Bachelor of Arts Program in Hospitality and Tourism

ลักษณะการเรียน-การสอน

ภาคปกติ (เรียนพุธ-อาทิตย์)

ได้รับการรับรอง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ซึ่งจะผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย
โดยวิธีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยตาปี
2.เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน หรือปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเทียบโอนประสงการณ์ของหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

จากสถานการณ์และแนวโน้มทางการท่องเที่ยวของโลก รวมถึงการแข่งขันที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในการพัฒนาประเทศเพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว การกำหนดกลยุทธ์ของการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานทางวิชาชีพ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสมรรถนะของบุคลากรในด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับความต้องการของระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับสากล ดังนั้นจึงเกิดหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการท่องเที่ยวและมีทักษะด้านการบริการอย่างเป็นสากล

โอกาสในการทำงาน

(1) เป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจด้านการบริการและการท่องเที่ยว
(2) เป็นผู้ประกอบการหรือพนักงานในธุรกิจประชุมสัมมนา
(3) เป็นผู้ประกอบการหรือพนักงานในธุรกิจจัดนำเที่ยวและตัวแทนจำหน่าย
(4) เป็นผู้ประกอบการหรือพนักงานในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท
(5) เป็นผู้ประกอบการหรือพนักงานในธุรกิจโลจิสติก หรือ การขนส่งทางการท่องเที่ยว
(6) เป็นผู้ประกอบการหรือพนักงานในธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา
(7) เป็นผู้ประกอบการหรือพนักงานในด้านอาหาร หรือ ภัตตาคาร
(8) เป็นผู้ประกอบการหรือพนักงานในด้านของฝาก ของที่ระลึก
(9) เป็นผู้ประกอบการหรือพนักงานในบริษัทพัฒนาเว็บไซด์ทางการท่องเที่ยว
(10) นักวิจัย นักวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวในหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ
(11) มัคคุเทศก์

ข้อมูลอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริการและการท่องเที่ยว

อาจารย์สินีรัตน์ รสหวาน

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : sineerat@tapee.ac.th

อาจารย์ฉันท์ชนก ไชยสมบูรณ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : chanchanok@tapee.ac.th

อาจารย์กันตพีร์ ถิรกานน

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : guntapee@tapee.ac.th

อาจารย์จิรวรรณ ทรัพย์เจริญ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : jirawan@tapee.ac.th

อาจารย์ภูมิจิตร จิญกาญจน์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : phumjit@tapee.ac.th