ข้อมูลของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขา/วิชาเอก

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ)

Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

ลักษณะการเรียน-การสอน

ภาคปกติ (เรียนพุธ-อาทิตย์)

ได้รับการรับรอง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ซึ่งจะผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย
โดยวิธีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยตาปี
2.เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน หรือปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเทียบโอนประสงการณ์ของหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ในด้านการจัดการธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสนับสนุนการแก้ปัญหา และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในวงการธุรกิจดิจิทัล โดยหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยรายวิชาต่าง ๆ ที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็นส่วนสำคัญในยุคปัจจุบัน

โอกาสในการทำงาน

(1) นักวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
(2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(3) ครู อาจารย์ สถาบันการศึกษา
(4) พนักงานราชการ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ
(5) โปรแกรมเมอร์
(6) ผู้ดูแลเพจ (admin)
(7) ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
(8) พนักงานคอมพิวเตอร์กราฟิก ผลิตสื่อมัลติมีเดีย

ข้อมูลอาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์พงศ์ภน ปิติสุข

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : pongpon@tapee.ac.th

อาจารย์ชินรัตน์ สอนทอง

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : chinnarat@tapee.ac.th

อาจารย์ปัทมา ช่วยพิทักษ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : pattama@tapee.ac.th

อาจารย์ฤทธิชัย น้อยนรินทร์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : ritthichai@tapee.ac.th