ข้อมูลของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

สาขา/วิชาเอก

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ)

Bachelor of Science Program in Information Technology
and Digital

ลักษณะการเรียน-การสอน

ภาคปกติ (เรียนพุธ-อาทิตย์)

ได้รับการรับรอง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ซึ่งจะผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย
โดยวิธีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยตาปี
2.เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน หรือปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเทียบโอนประสงการณ์ของหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประยุกต์หลักวิทยาการข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะ ประยุกต์ความรู้ด้านธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน โดยมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริง และตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

โอกาสในการทำงาน ​

(1) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
(3) นักพัฒนาระบบสารสนเทศ
(4) นักพัฒนาฐานข้อมูล
(5) ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) พนักงานกราฟฟิกและสื่อมัลติมีเดีย
(7) ครูสอนคอมพิวเตอร์
(8) ประกอบอาชีพอิสระทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

อาจารย์สุภาภรณ์ จันปาน

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : supaporn@tapee.ac.th

อาจารย์ธนิต สำลีวงค์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : tanit@tapee.ac.th

อาจารย์อุไรวรรณ เอกประยูร

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : uriwan@tapee.ac.th

อาจารย์พฤทธิ์ ราศรี

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : phrut@tapee.ac.th

อาจารย์ภัทรวิทย์ สุขเขียว

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

อีเมล์ : pattarawit@tapee.ac.th