ระบบรับสมัครชมรม Online (E Club)


 เงื่อนไขในการสมัครชมรม
 1.นักศึกษาสามารถสมัครชมรมได้เพียง 1 ชมรมเท่านั้น
 2. การเข้าสู่ระบบการรับสมัครชมรมออนไลน์
     - นักศึกษาเก่า ป้อนรหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน เช่นเดียวกับลงทะเบียนเรียนออนไลน์
     - นักศึกษาใหม่ รหัส 55 ให้ใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบรับสมัครชมรมออนไลน์
 3. จำนวนชมรมที่เปิดรับสมัครมีทั้งหมด 17 ชมรม แต่ละชมรมรับสมัครนักศึกษาไม่เกิน 100 คน

 หมายเหตุ
 1.ในกรณันักศึกษาไม่สามารถเข้าสู่ระบบการรับสมัครได้เนื่องจาก รหัสผ่านไม่ถูกต้องให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องบริการอินเตอร์เนต S205
 2.ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครชมรมออนไลน์ได้ในกรณ เนื่องจากสาเหตุอื่นๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคาร มิลินทานุช ชั้น2

 
 
หมายเหตุในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสมัครสมาชิกชมรมได้ ให้ติดต่อเจ้าเหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารมิลินทานุช ห้อง M202 - 205 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น. (ติดต่อด้วยตนเองด่วน!)
 
ลำดับที่
รายชื่อชมรม
จำนวนผู้สมัคร
จำนวนที่รับ
ดูรายชื่อสมาชิก
1
ชมรมกีฬา
0
100
สมาชิก
2
ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท
0
100
สมาชิก
3
ชมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
0
100
สมาชิก
4
ชมรมบำเพ็ญประโยชน์
0
100
สมาชิก
5
ชมรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ)
0
100
สมาชิก
6
ชมรมอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0
100
สมาชิก
7
ชมรมภาษาอังกฤษ
0
100
สมาชิก
8
ชมรม To Be Number One
0
100
สมาชิก
9
ชมรมมุสลิม
0
100
สมาชิก
10
ชมรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
0
100
สมาชิก
11
ชมรมดนตรี
0
100
สมาชิก
12
ชมรมประกันคุณภาพการศึกษา
0
100
สมาชิก
13
ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพ
0
100
สมาชิก
14
ชมรมบรรณารักษ์
0
100
สมาชิก
15
ชมรมประชาสัมพันธ์
0
100
สมาชิก
16
ชมรมยุวอาสากาชาด
0
100
สมาชิก
17
ชมรมถ่ายภาพ
0
100
สมาชิก