คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
(ในส่วนของนักศึกษา)

 กล่องข้อความ: คลิก

การเข้าใช้บริการลงทะเบียนออนไลน์มีขั้นตอนปฎิบัติดังนี้

 

1)  การ LogIn  เข้าสู่ระบบการการลงทะเบียนออนไลน์

1.1) Url  ของการ  Log In เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนออนไลน์   

 - http://www.tapee.ac.th/webtapee/student/

                 1.2)  User และ Password ในการเข้าสู่ระบบ

     - User  นักศึกษาป้อนรหัสประจำตัวนักศึกษา ซึ่งมีจำนวนสิบหลัก

     - Password   นักศึกษาป้อนรหัสผ่านของตนเอง  ค่าเบื้องต้นที่ระบบตั้งให้ คือวันเดือน 

       ปีเกิดของนักศึกษา  ตัวอย่าง  15/02/2550 (วัน/เดือน/ปี)

หมายเหตุ  ในกรณีนักศึกษาไม่สามารถเข้าใช้บริการลงทะเบียนออนไลน์ได้เนื่องจากจำรหัสผ่านไม่ได้หรือไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้   ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบการลงทะเบียน

2)  เมื่อ Log  In  เข้าสู่ระบบการการลงทะเบียนออนไลน์ได้สำเร็จ

                 2.1) จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดประวัติของนักศึกษาและเมนูการลงทะเบียน

 กล่องข้อความ: คลิก
                2.2)  ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์

2.2.1)  นักศึกษาทำการคลิกเลือกเมนู "ลงทะเบียนเรียน"               

2.2.2)  จะแสดงรายการให้นักศึกษาเลือกรายการ

2.2.3)  นักศึกษาเลือกรายการ  ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน

2.2.4)   นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดให้ทำการลงทะเบียน แล้ว คลิกเลือกรายวิชาต้องการจะลงทะเบียน

2.2.5)  รหัสวิชาที่นักศึกษาเลือกจะแสดงในช่อง "รหัสวิชา"  ที่ได้เลือก (แสดงรายวิชาที่เปิดให้ทำการลงทะเบียน)

2.2.6)  นักศึกษากดปุ่ม  ตกลง

2.2.7)  นักศึกษาเลือก  Section  ที่จะลงทะเบียน แล้วกด  ลงทะเบียน

2.2.8)  ระบบจะแสดงรายวิชาที่นักศึกษาได้เลือกลงทะเบียนออนไลน์ กล่องข้อความ: คลิก

2.2.9)  หากต้องการจะกลับไปลงทะเบียนอีกครั้ง ให้กดปุ่ม กลับไปลงทะเบียนกล่องข้อความ: คลิก

                        2.2.10) นักศึกต้องการยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียน ให้กดปุ่ม  ยกเลิก   ในรายวิชานั้น ๆ

2.11)  นักศึกษาต้องการตรวจสอบรายวิชาที่ได้ทำการลงทะเบียนทั้งหมดให้คลิกเลือกเมนู สำรวจการลงทะเบียน

ระบบจะแสดงรายวิชาทั้งหมดที่เราได้ทำการลงทะเบียน

3.) เมื่อนักศึกษาได้ตรวจสอบรายวิชาการลงทะเบียนออนไลน์ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทำการ  Lock   รายวิชาที่ได้ทำการลงทะเบียนออนไลน์เอาไว้

 

                              

 

 

2.2.2 แสดงเมนูรายการเลือกในการลงทะเบียน

2.2.3 ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน

2.2.4 แสดงรายวิชาที่เปิดให้ทำการลงทะเบียน

2.2.5 แสดงรหัสวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน

2.2.6 แสดงการตกลงในการเลือกรายวิชา

2.2.7 เลือก Section ที่จะลงทะเบียน

 

 


                                              
2.2.8 แสดงรายวิชาที่นักศึกษาได้เลือกลงทะเบียน
 


                                              
2.2.9 แสดงการกลับไปลงทะเบียนอีกครั้ง
 


                                             
2.2.10 แสดงการยกเลิกรายวิชาการลงทะเบียน
                                             
 2.2.11 แสดงรายวิชาที่ทำการลงทะเบียนไปทั้งหมด

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
  จัดทำโดยศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยตาปี
มีปัญหาในการติดต่อ โทร  0-7726-4225,0-7720-4431-2 ต่อ 110