ในการเข้าใช้บริการลงทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษา ในการเข้าใช้บริการครั้งแรก User คือ รหัสประจำตัวนักศึกษา ซึ่งมีจำนวนสิบหลัก Password คือ วันเดือนปีเกิดของนักศึกษาเอง เช่น เกิดวันที่ 2 ตุลาคม 2548 รหัสผ่านของคุณคือ 02/10/2548 เมื่อทำการ Lock in เข้าระบบแล้ว ให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันที เพื่อป้องกันบุคคลอื่นเข้าใช้บริการ

หน้าจอในการ Lock in เข้าใช้บริการพร้อมแสดงส่วนที่ต้องกรอก User และ Password ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงหน้าจอการล็อคอินเข้าระบบลงทะเบียนออนไลน
............................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

เมื่อนักศึกษาได้ทำการ Lock in เข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฎหน้าจอแสดงรายละเอียดประวัติของนักศึกษา และสามารถใช้งานในเมนูต่างๆ ได้ ดังภาพตัวอย่างที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงข้อมูลหลังจากที่ทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ในการลงทะเบียนออนไลน์ให้ทำการเลือกเมนู "ลงทะเบียนเรียน" เพื่อเข้าสู่รายการลงทะเบียนออนไลน์ ซึ่งจะปรากฎรายการดังต่อไปนี้

- ลงทะเบียนเรียน
- ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน
- ตรวจสอบรายวิชาที่เต็ม
- รายงานผลการลงทะเบียน
- ตรวจสอบตารางเรียน
ดังภาพที่ 3 แสดงต่อไปนี้

ภาพที่ 3 แสดงเมนูรายการลงทะเบียนเมื่อเลือกเมนู ลงทะเบียนเรียน
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ในการลงทะเบียนเรียนให้ทำการคลิ๊กเลือกรายการ "ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน"เพื่อเข้าดูรายละเอียดรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนทั้งหมด
โดยข้อมูลที่มีทั้งหมด ประกอบด้วยลำดับวิชาที่เปิด รหัสวิชา ชื่อวิชาทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่างภาพที่ 4 ข้างล่าง

ภาพที่ 4 แสดงรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน
........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................

แล้วทำการคลิ๊กเลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียนนั้นๆ หลังจากคลิ๊กเลือกรายวิชาแล้ว รหัสวิชาจะปัยปรากฎในช่อง "รหัสวิชา" ที่หน้าทำรายการในขั้นแรก ดังภาพที่แสดงต่อไปนี้
โดยสังเกตุได้จากช่อง รหัสวิชา จะปรากฎผลจากที่ทำการเลือก ดูตัวอย่างภาพที่ 5

* ไม่ควรพิมพ์รหัสวิชาเอง เพราะอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ควรทำการเลือกจากรายการจะป้องการการผิดพลาดดีที่สุด

ภาพที่ 5 แสดงรหัสวิชาจากการเลือกจากรายการวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน
..........................................................................................................................................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................................................................

เมื่อได้ทำการเลือกวิชาและปรากฎในช่องรหัสวิชาเรียบร้อยแล้ว เลือกรายการลงทะเบียนแล้วให้กดปุ่ม "ตกลง" เพื่อทำลงทะเบียนวิชาที่เลือกไว้
เมื่อทำการตกลงแล้วจะปรากฎหน้าจอเพื่อให้เลือก Section ที่จะเรียน ต้องการเรียน Section ไหน ก็กดปุ่ม "ลงทะเบียน" Secton นั้น ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงการลงทะเบียนโดยการเลือก Section ที่จะเรียน
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะรายงานผลการลงทะเบียนทั้งหมด (หรือดูได้จากรายการ"รายงานการลงทะเบียน") ซึ่งจะมีรายละเอียดแสดงออกมาได้แก่
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section ที่เลือก จำนวนหน่วย อัตราค่าหน่วยกิต และค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนของแต่ละรายวิชาและค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ทราบ เมื่อทำการตรวจสอบ
รายวิชาที่ลงทะเบียนแล้วหากผิดพลาด หรือไม่ตรงกับวิชาที่เลือกไว้ สามารถทำการยกเลิกวิชานั้นๆ ได้ โดยกดปุ่ม " ยกเลิก" ข้างหลังข้อมูลรายวิชานั้นๆ ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 แสดงผลการลงทะเบียนทั้งหมด
...................................................................................................................................................................................................................................................


.............................................................................................................................................................................................................................................

เมื่อตรวจเช็ครายวิชาที่ได้ลงทะเบียนทั้งหมดแล้วถูกต้องครบถ้วน ให้ทำการตรวจดูตารางเรียน จากรายวิชาที่ได้ทำการลงทะเบียนปัยแล้ว
ซึ่งมีรายละเอียด รายวิชา อาจารย์ผู้สอน กลุ่มที่เรียน(Section) วันที่เรียน ห้องเรียนและเวลาที่เรียนใน Section นั้นๆ ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 แสดงภาพตารางเรียนที่ลงทะเบียน
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* เมื่อตรวจเช็คข้อมูลการลงทะเบียนและตารางสอนถูกต้องหมดแล้วให้ทำการติดต่อ อ.ที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อแนะนำ
- ก่อนทำการลงทะเบียน ควรตรวจเช็ครายวิชาว่า Section ใดเต็มก่อน เพื่อทำการเลือก Section อื่นเตรียมไว้โดยเลือกจากรายการ"ตรวจสอบรายวิชาที่เต็ม"
ิดังภาพที่ 9 จะแสดงข้อมูลรายวิชาที่มีการเลือก Section เต็มแล้ว

ภาพที่ 9 ภาพแสดงรายวิชาที่มีการเลือกเต็ม
.................................................................................................................................................................................................................................................