รายชื่อผู้สมัครทั้งหมด

ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาที่สมัคร หลักสูตร สถานะการสมัคร
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาที่สมัคร หลักสูตร สถานะการสมัคร
1 E0377 นางสาวณัฎฐนันท์ อินทอง การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
2 E0376 นางสาวทิพพ์สิตา นันทยาเดชาพัฒน์ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
3 E0375 นางสาวกิตติมา พึ่งวิริยตน การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
4 E0374 นางสาวกิตติมา พึ่งวิริยตน การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
5 E0373 นางสาวกิตติมา พึ่งวิริยตน การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
6 E0372 นายจิตติพงษ์ สุคนธะตามร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
7 E0371 นางสาวมณีวรรณ ชำนาญเขต การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
8 E0370 นางสาวอัยยา พันธ์เพชรกุล การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
9 E0369 นางสาวอรทัย ศรีไพรินทร์ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
10 E0368 นางสาวปัทมา แก้วเกื้อ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
11 E0367 นางสาวกมลพรรณ ช่วยนุสนธ์ การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
12 E0366 นางสาวปัทมพร ไกรเทพ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
13 E0365 นางสาวนรีนุช จันทร์รุ่งเรือง รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
14 E0364 นางสาวภิญญดา กงซุย การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
15 E0363 นางสาวณริสสา พลไทย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
16 E0362 นางสาวรุจาพร สังข์สกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
17 E0361 นางสาวใบเงิน เชื้อบ่อคา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
18 E0360 นางสาวนภาวรรณ เพ็ชรรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
19 E0359 นางสาวทัชวรรณ อิสระ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
20 E0358 นางสาวจุฑามาศ ดุลยะศิริ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
21 E0357 นางสาวใบเงิน เชื้อบ่อคา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
22 E0356 นางสาวพรปวีณ์ ศรีเจริญ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
23 E0355 นางสาวพรปวีณ์ ศรีเจริญ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
24 E0354 นางสาวมันทนา รอดอุนา รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
25 E0353 นางสาวอัณชิษา เพชราม รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
26 E0352 นางสาววศินี น่านวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
27 E0351 นางสาวกุลชญา แดงชูใหม่ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
28 E0350 นางสาวโสภา มุขมณเฑียร การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
29 E0349 นายชัยณรงค์ งามเลิศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
30 E0348 นางสาวอภิรารัตน์ พันขันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
31 E0347 นางสาวสิริพร สังข์ทอง การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
32 E0346 นางสาวพัชรพร หนูดำ การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
33 E0345 นางสาวภาวิรัตน์ นพรัตน์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
34 E0344 นางสาววรรณิศา โมราบุญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
35 E0343 นางสาววิภาพร นันแก้ว การจัดการทั่วไป เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
36 E0342 นางสาวณัฐกานต์ ชูเกื้อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี รอตรวจสอบ
37 E0341 นางสาววัลลี ชูพรหมแก้ว การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
38 E0340 นางสาวจิราภรณ์ หม่องพิชัย การตลาด ปวส. เทียบโอน ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
39 E0339 นางสาวเกศินี ธนบัตร การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
40 E0338 นายWattana Kongrak เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี รอตรวจสอบ
41 E0337 นายวัฒนา คงรักษ์ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
42 E0336 นางสาววิภาพร นันแก้ว การจัดการทั่วไป เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
43 E0335 นางสาวกุลคณิตตา พุฒพันธ์ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
44 E0334 นางสาววิศา พลายแก้ว การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
45 E0333 นางสาวพีรพร ปานต๊ะระษี การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
46 E0332 นางสาวชาลิสา อัษฎามระ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
47 E0331 นายชินวัตร สวนส้ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
48 E0330 นายมนัตศักดิ์ อ่อนเกตุพล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
49 E0329 นายพงศ์เทพ ศรียาภัย การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
50 E0328 นางสาวกุสุมา แสงใหม่ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
51 E0327 นายเสกสิต สอนประสม การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
52 E0326 นางสาวนางสาวกิ่งเพชร ด่านพัฒนาภูมิ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
53 E0325 นางสาวปิ่นมณี สวัสดี การจัดการทั่วไป 4 ปี ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
54 E0324 นางสาวจันจิรา พาหุการ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
55 E0323 นางสาวชนากานต์ หวามา การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
56 E0322 นางสาวกนกอร แซ่อ๋อง การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
57 E0321 นางสาวดารินทร์ รัตนผล การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
58 E0320 นางสาวศิริรัตน์ โพธิสงค์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
59 E0319 นางสาวศิริรัตน์ โพธิสงค์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
60 E0318 นางสาวสัตตกมล ขุนเณร การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
61 E0317 นางสาวปิยธิดา จารุท การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
62 E0316 นางสาวสัตตกมล ขุนเณร การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
63 E0315 นางสาวมีนา บุญแก้ว การจัดการทั่วไป เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
64 E0314 นายชินรัตน์ สอนทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
65 E0313 นายภูริ เกศถิท รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
66 E0312 นางสาวทัชวรรณ อิสระ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
67 E0311 นางสาวพิชญา วิชัยดิษฐ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
68 E0310 นางสาววริศรา ปานอั่ง การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
69 E0309 นางสาววริศรา ปานอั่ง การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
70 E0308 นางสาวเกวลิน แก้วประจุ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
71 E0307 นางสาวนางสาวอิงกมล เทศใจ การบัญชี เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
72 E0306 นางสาวจารุพักตร์ จารุจารีต การตลาด ปวส. เทียบโอน ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
73 E0305 นางสาวอาภาภรณ์ วันเพ็ญ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
74 E0304 นางสาวชลธิศา เกลี้ยงสุวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
75 E0303 นางสาวอมราวดี พนาลี การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
76 E0302 นางสาวกนกอร เรืองศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
77 E0301 นางสาวสิริเกศ พูนสุขสมบัติ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
78 E0300 นางสาวจิตราภรณ์ ฉิมเรือง การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
79 E0299 นางสาวอรัญญา นวลเอียด การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
80 E0298 นางสาวหทัยรัตน์ นวลวัฒน์ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
81 E0297 นางสาวรายาวดี ขำขุนจุ้ย รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
82 E0296 นางสาวกาญจนา นิธิบุญหิรัญ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
83 E0294 นางสาวนัฐกาญจน์ เผื่อชาติ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
84 E0293 นางสาววารุณี พุฒทอง การจัดการทั่วไป 4 ปี ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
85 E0292 นางสาวลัดดาวัลย์ ซ้ายชูจีน การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
86 E0291 นางสาวพัชรภรณ์ สอนวิสัย การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
87 E0290 นางสาวสุนิษา เดชณรงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
88 E0289 นางสาวจุฑารัตน์ ทรัพย์สิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
89 E0288 นางสาวสุดารัตน์ ซื่อสัตย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
90 E0287 นายอภิสิทธิ์ บากา รัฐประศาสนศาสตร์ เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
91 E0286 นางสาวรัชนี อุปศรี การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
92 E0285 นางสาวจุฑารัตน์ ทรัพย์สิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
93 E0284 นางสาวจิรวรรณ พรหมคีรี การตลาด 4 ปี ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
94 E0283 นายปภังกร รัตนภูมิ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
95 E0282 นางสาวจรรยาพร แพรักษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
96 E0280 นางสาวภิญรัตน์ นาคพล การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
97 E0266 นางสาวฐิพรรัศม์ ทิพย์บรรพต เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
98 E0265 นายพิชฌากร สุวลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส. เทียบโอน ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
99 E0263 นายพิชฌากร สุวลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
100 E0259 นางสาวสุวิมล ฤทธิกุล การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
101 E0252 นางสาวรัตนพร รัตนรุ่งโรจน์ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
102 E0250 นายเกียรติศักดิ์ หนูรักษ์ หนูรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
103 E0247 นางสุวรรณา รัตนกาญจน์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
104 E0246 นายพิสิษฐ์ ประสาทเขตต์การ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
105 E0240 นางสาวกัญญ์นลิน บิลอับดุลลาห์ การบัญชี เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
106 E0238 นายปิยะณัฐ ทิมประเสริฐ การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
107 E0237 นายปิยะณัฐ ทิมประเสริฐ การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
108 E0236 นายปิยะณัฐ ทิมประเสริฐ การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
109 E0234 นางสาวจิตตรัตน์ เพชรชู การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
110 E0231 นางสาวกาญจนา นิธิบุญหิรัญ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
111 E0230 นางสาวปภาว​รินทร์​ ทองจันทร์แก้ว การตลาด เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
112 E0227 นางสาวจีรภรณ์ นฤมิตร การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
113 E0226 นางสาวพัชฎา ผลประดิษฐ์ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
114 E0224 นางสาวนัฎธิดา จันทร์ประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
115 E0223 นางสาวจุฑาทิพย์ การสมพิศ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
116 E0222 นางสาวจุฑาทิพย์ การสมพิศ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
117 E0220 นายณัฐณิชา วายุกุล การตลาด 4 ปี ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
118 E0217 นางสาวพันธ์ทิพย์ คงรอด การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
119 E0210 นางสาวกัญญารัตน์ กรรมโชติ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
120 E0202 นางสาวจิรวรรณ พรหมคีรี การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
121 E0196 นายชยุต สมเมืองมา การบัญชี เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
122 E0190 นางสาวอัณศยา สมประสงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี รอตรวจสอบ
123 E0189 นางสาวอัณศยา สมประสงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
124 E0106 นางสาวนุชนารถ คชเสนา การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
125 E0105 นางสาวนุชนารถ คชเสนา การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
126 E0089 นายวิวัฒน์ แสงนภากาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
127 E0088 นางสาวสุภาวดี ช่วยสถิตย์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
128 E0042 นายธนาณัฐ เมืองทอง การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
129 E0041 นายธนาณัฐ เมืองทอง การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
130 E0040 นายณรงค์ชัย นาคทองกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
131 E0039 นายวศิน จงรักษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
132 E0038 นางสาวปิยะมาศ ปานมาศ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
133 E0037 นางสาวชุติกาญจน์ สูตบุตร การบัญชี เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
134 E0036 นางสาวธนพร ชูพูล การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
135 E0035 นางสาวพรรณนิภา หีตเสมียน การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
136 E0034 นางสาวพรรณนิภา หีตเสมียน การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
137 E0033 นางสาววิไลลักษณ์ บุญส่ง การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
138 E0032 นางสาววิไลลักษณ์ บุญส่ง การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
139 E0031 นางสาวศุภลักษ์ อาศัย เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
140 E0030 นางสาวมัชฌิมา วงศ์๋มาสา การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
141 E0029 นางสาวมัชฌิมา วงศ์๋มาสา การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
142 E0028 นางสาวมัชฌิมา วงศ์๋มาสา การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
143 E0027 นางสาวมัชฌิมา วงศ์๋มาสา การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
144 E0026 นางสาวสุดารัตน์ มงคลเศวต การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
145 E0025 นางสาวรัชนก แก้วอ่อน การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
146 E0024 นางสาวทุติยา ทดสอบ จิตราภิรมย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
147 E0023 นางสาววิลาสินี สุตันรักษ์ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
148 E0020 นางสาวสัณห์สินี ทองพิทักษ์ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
149 E0019 นางสาวอารีตา พราหมณ์ทอง การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
150 E0018 นายสุรบดินทร์ ปัทมาวิไล รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
151 E0017 นายพัทธดนย์ ขำหวาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
152 E0016 นางชินรัตน์ ทดสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
153 E0011 นายอมรเทพ ผดุงวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
154 E0010 นางสาวบัณฑิตา คมขำ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
155 E0009 นางสาวพรพิมล พลศรีเทพ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
156 E0008 นางสาวบัณฑิตา คมขำำ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
157 E0007 นางสาวนาถชนก ห้วงน้ำ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
158 E0006 นางสาวชนากานต์ สุขสวัสดิ์ การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
159 E0004 นางสาวปัทรวดี พรหมม่วง การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
160 E0003 นางสาวอารีรัตน์ ปลอดเถาว์ ปลอดเถาว์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
161 E0002 นายกัณฑ์กวีวัฒน์ ตันสกุล การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ