รายชื่อผู้สมัครทั้งหมด

ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาที่สมัคร หลักสูตร สถานะการสมัคร
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาที่สมัคร หลักสูตร สถานะการสมัคร
1 E0872 นายฟาม กุลานุพิชญ์ การบัญชี เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
2 E0871 นายเอกชัย คงวัดใหม่ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
3 E0868 นายจักรพงษ์ คงสินธุ์ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
4 E0867 นายภูรเดช จันทสม รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
5 E0866 นางสาววารี พรหมสวัสดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
6 E0865 นายอนุชา แผ่นสุวรรณ การตลาด เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
7 E0864 นางสาวปิ่นมณี สีคราม การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
8 E0863 นางสาววาสนา กิ่งทอง การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
9 E0862 นางสาวปิยธิดา ทองรอด การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
10 E0861 นายพงศ์เทพ ศรียาภัย การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
11 E0860 นางสาวเบญจรัตน์ สมพงศ์ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
12 E0859 นางสาวณัฐนิสา รัตนะพลแสน การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
13 E0858 นางสาวณัฐนิสา รัตนะพลแสน การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
14 E0857 นางสาวนิสากร เรืองโรจน์ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
15 E0856 นางสาวทิพย์รัตน์ สีคราม การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
16 E0855 นางสาวธมลวรรณ คงเมือง การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
17 E0854 นางสาวเกษมณี เกตุแก้ว การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
18 E0853 นางสาวเกษมณี เกตุแก้ว การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
19 E0852 นายพชรพล รัตนวิศิษฎ์ การจัดการทั่วไป 4 ปี ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
20 E0851 นายพชรพล รัตนวิศิษฎ์ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
21 E0850 นางสาวญาณิศา นันทะเสน การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
22 E0849 นางสาวรุ่งนภา คงศรีรัตน์ การบัญชี เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
23 E0848 นางสาวปานวาส ชื่นเรณู การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
24 E0847 นางสาววรัญญา มณีใหม่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
25 E0846 นางสาววรัญญา มณีใหม่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
26 E0845 นายวีรยุทธ หิรัญรัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์ เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
27 E0844 นายสถาพร รสเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
28 E0843 นางสาวปานวาส ชื่นเรณู การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
29 E0842 นางสาวกานต์สินี สุวรรณมณี รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
30 E0841 นายพีรพล มณีพูล การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
31 E0840 นายธนพล ชุมฤทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
32 E0839 นายธวัชชัย สมแรง การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
33 E0837 นางสาวดวงกมล ทองสัมฤทธิ์ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
34 E0836 นางสาวสลินทิพย์ ชนะพล การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
35 E0831 นายพีรพล ไชยชนะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
36 E0830 นายพีรพัฒน์ ไชยชนะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
37 E0829 นางสาวสุธา​ทิพย์​ ริยา​พันธ์​ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
38 E0828 นางสาวขนิษฐา จะรา การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
39 E0827 นางสาวสุพรรษา งามบุญปลูก การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
40 E0826 นางสาวสุพรรษา งามบุญปลูก การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
41 E0825 นางสาวจิรัชญา จิตต์สัมพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
42 E0824 นางสาวน.ส จิรัชญา จิตต์สัมพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
43 E0823 นางสาวกนกวรรณ สุรพิพิธ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
44 E0822 นางสาวทักษพร ช่วยแก้ว การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
45 E0821 นางสาวกิติมา แซ่หลี รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
46 E0818 นางสาวกมลลักษณ์ กนกมนเทียร การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
47 E0817 นางสาวกฤติกา ขำแก้ว การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
48 E0816 นางสาวปัทมาศ แสนภักดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
49 E0813 นางสาวชมพูนุช โนวัฒน์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
50 E0809 นางสาวอารียา ไขทะเล รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
51 E0805 นางสาวธัญชนก คงเอียด การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
52 E0798 นางสาวตรีภัทร ฤทธิ์ดี การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
53 E0788 นางสาวปองหทัย หนูช่วย การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
54 E0783 นางชนัญชิดา ไหสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
55 E0777 นางสาวดาริณี ศักดิ์พิมล การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
56 E0776 นายเนติธร ฉีดอิ่ม รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
57 E0773 นายสุไลมาน สะมะแอ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
58 E0772 นางสาวปัทมพร ไกรเทพ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
59 E0752 นางสาวราชาวดี โพธิ์วอน การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
60 E0750 นางสาวแพรวรุ่ง ศรีทอง การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
61 E0745 นางสาวภาวนา รอจันทร์ การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
62 E0736 นางสาวสิริวรรณ ชูนิ่ม การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
63 E0735 นางสาวสิริวรรณ ชูนิ่ม การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
64 E0730 นางสาวธิดรากร สำเภาเงิน การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
65 E0718 นางสาวพิชชาอร ทิมสุวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
66 E0712 นางสาวจรรยพร บุญสอน การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
67 E0709 นางสาวพรเพชร มากแก้ว การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
68 E0665 นางสาวฑิฆัมพร แสงศิลป์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
69 E0661 นางสาวสุกัญญา เกลี้ยงกลม รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
70 E0656 นายพิรเดช ช่วยบำรุง การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
71 E0646 นางสาวจุฑาทิพย์ มีเพ็งจันทร์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
72 E0622 นายเบญจพฤกษ์ พฤกษ์พนา การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
73 E0621 นายเบญจพฤกษ์ พฤกษ์พนา การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
74 E0620 นายธนพล ชุมฤทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
75 E0595 นางสาวสุกัลยา รักบำรุง การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
76 E0594 นางสาวรังสิมา วัญญา การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
77 E0591 นายรัฐนันท์ คุ้มจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
78 E0582 นางสาวณัฐริกา มีจินดา การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
79 E0578 นายจีรวัฒน์ ลิ้มวัฒนะ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
80 E0571 นางสาวสุพัตรา สาระมาศ การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
81 E0570 นางสาวสุพัตรา สาระมาศ การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
82 E0565 นายภูวดล มิตตะกา รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
83 E0562 นางสาวชไมพร กุลแก้ว การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
84 E0561 นายจิรเมธ กลิ่นจิ๋ว รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
85 E0556 นางสาวอาริตา จันฉวาง การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
86 E0553 นางสาวณัฐนรี สิงห์รัตน์ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
87 E0551 นางสาวธมลวรรณ คงเมือง การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
88 E0550 นางสาวธมลวรรณ คงเมือง การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
89 E0532 นางสาวโสพัตรา หิรัญเรือง การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
90 E0514 นางสาวโสพัตรา หิรัญเรือง การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
91 E0513 นายนพยศ เผือกภูมิ การจัดการทั่วไป เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
92 E0512 นายเบญจพฤกษ์ พฤกษ์พนา การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
93 E0511 นางสาวรังสิมา วัญญา การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
94 E0510 นางสาวพรทิพย์ ชิตกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
95 E0509 นางสาววรรลยา จันทร์เชาว์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
96 E0508 นางสาวนภาวรรณ เพ็ชรรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
97 E0507 นางสาวชุติมันต์ ส่งโสม รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
98 E0506 นางสาวภาชิณี ศรีเทพ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
99 E0505 นางสาวธนวรรณ เหมมานนท์ การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
100 E0504 นางสาวอุษณีย์ นุ้ยมัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
101 E0503 นางสาวพิมพ์ญาดา ดวงหอม รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
102 E0502 นางสาวหทัยกาญจน์ รสเกลี้ยง รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
103 E0501 นางสาวชลดา ไทยอำมาตย์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
104 E0500 นางสาวชลดา ไทยอำมาตย์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
105 E0499 นายกัญชนันท์ เกราะแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
106 E0498 นางสาววนิดา ชัยชาญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
107 E0497 นางสาววนิดา ชัยชาญ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
108 E0496 นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณรักษ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
109 E0495 นางสาวธิดารัตน์ เป็ดสุวรรณ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
110 E0494 นางสาวชฎาภรณ์ เคารพรัตน์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
111 E0493 นางสาวนัสริน ไชยโห๊ะ การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
112 E0492 นางสาวนัสริน ไชยโห๊ะ การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
113 E0491 นางสาวศิริณภา หนูรุ่น การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
114 E0490 นางหทัยนุช กาญจนะ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
115 E0489 นางสาวภารินันท์ นิลอรุณ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
116 E0488 นางสาวปุณญิศา ​ ควบคุม การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
117 E0487 นางสาวพีรัชยา เลิศแก้ว การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
118 E0486 นางสาวทิราภรณ์ คำบุญ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
119 E0485 นางสาวสุนิสา สุขเสาร์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
120 E0484 นางสาวณัฏฐธิดา เนียมมูสิก การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
121 E0483 นางสาวนภัสสร คงสุข การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
122 E0482 นางสาวณิดา เชษฐวรรณสิทธิ์ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
123 E0481 นางสาวอนันชนก คำแก้ว การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
124 E0480 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองนา การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
125 E0479 นางสาวจิราวรรณ คงจันทร์ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
126 E0478 นายพิรเดช ช่วยบำรุง การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
127 E0477 นางสาวราชาวดี โพธิ์วอน การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
128 E0476 นางสาววิไลลักษณ์ เขียวมา การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
129 E0475 นางสาววิไลลักษณ์ เขียวมา การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
130 E0474 นางสาวอรญา นาคบุญช่วย การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
131 E0473 นางสาววีลาวรรณ ทับทุ่ง การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
132 E0472 นายก​ฤ​ษณะ​ คงมุสิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
133 E0471 นางจุฑาทิพย์ ศรีสงค์ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
134 E0470 นางสาวณฤษร เกื้อสม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
135 E0469 นางสาวสุดารัตน์ อักษรสวัสดิ์ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
136 E0468 นางสาวรุ่งนภา กลางณรงค์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
137 E0467 นางสาวอลิสา เกตุนุสิทธิ์ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
138 E0466 นางสาวสุภารัตน์ ก่อนทิพย์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
139 E0465 นางสาวนภัสสร คงสุข การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
140 E0464 นางสาวนภัสสร คงสุข การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
141 E0463 นางสาวนันท์นภัส แซ่จุ่ง การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
142 E0462 นางสาวกชพร บุญสาร การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
143 E0461 นางสาวกชพร บุญสาร การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
144 E0460 นางสาวธนพร ทวีสิทธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
145 E0459 นางสาววิลาวัณย์ แซะแดง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
146 E0458 นางสาวอลิสา เกตุนุสิทธิ์ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
147 E0457 นางสาวสุภาภรณ์ พงษ์เดช การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
148 E0456 นางสาวณัฏฐ์ชญานิศ แก้วจันทร์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
149 E0455 นางสาวสงกรานต์ กาญจนดิษฐ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
150 E0454 นางสาวหนึ่งฤทัย หนอนไม้ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
151 E0453 นางสาวหนึ่งฤทัย หนอนไม้ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
152 E0452 นางสาวกรรณิกา อบรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
153 E0451 นางสาวจุฑารัตน์ คงเมือง การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
154 E0450 นางสาวธรรญชนก คงเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
155 E0449 นางสาวจริยาภรณ์ คำเพ็ง การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
156 E0448 นางสาวจริยาภรณ์ คำเพ็ง การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
157 E0447 นางสาวสตรีวิทย์ ก่อทอง การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
158 E0446 นางสาวรัตติกาล สุวรรณพงศ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
159 E0445 นางสาวสุทธิดา พิทักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
160 E0444 นางสาวหนึ่งฤทัย หนอนไม้ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
161 E0443 นายจีรวัฒน์ ลิ้มวัฒนะ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
162 E0442 นางสาวมรกต เพชรรัตน์ การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
163 E0441 นางสาวจุฑารัตน์ คิดขยัน การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
164 E0440 นางสาวนิรมล เจริญเวช การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
165 E0439 นายเชษฐา ทองชู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
166 E0438 นางสาวอัญชลี จันทร์บัว การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
167 E0437 นางสาววรินทร ถิ่นกาญจน์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
168 E0436 นางสาววรินทร ถิ่นกาญจน์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
169 E0435 นางสาวธัญรัตน์ เผือกโสภณ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
170 E0434 นางสาวอรทัย แสงเพชร การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
171 E0433 นางสาวพรกนก คล้ายทองคำ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
172 E0432 นางสาวเพชรนภา มีพัฒน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
173 E0431 นายชัยวัฒน์ แก้วประกอบ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
174 E0430 นางสาวปาลวี ยกบุตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
175 E0429 นางสาวกรรณิการ์ พึ่งรอด การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
176 E0428 นายกิติคุณ โกละกะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
177 E0427 นางสาวกมาลา ขุนณรงค์ การตลาด เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
178 E0426 นายกิติคุณ โกละกะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
179 E0425 นายภัคพล เจียกุลธร การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
180 E0424 นายชีระณัฐ ชัยเพชร การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
181 E0423 นางสาวมัตติกา โต๊ะหลาง การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
182 E0422 นายนฤเบศร คงมาก การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
183 E0421 นายนิธิกร ละหลัง การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
184 E0420 นายธัญทัต ชูเที่ยงตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี รอตรวจสอบ
185 E0417 นางสาวฐิตินันท์ รักมาก การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
186 E0416 นางสาวภัทราวดี ไกรนรา รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
187 E0415 นายสุภกฤษ ปุ่นปาน การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
188 E0414 นางสาวสุจิตรา เอมโคกสลุด การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
189 E0413 นางสาวอรดา จันทร์รุ่งเรือง การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
190 E0412 นางสาววิสสุตา ศรีธร รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
191 E0411 นางสาวรุ่งศิริ หอมดี การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
192 E0410 นางสาวกนกวรรณ มณีไชย รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
193 E0409 นางสาวอนันชนก คำแก้ว การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
194 E0408 นางสาวอรทัย ศรีไพรินทร์ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
195 E0406 นางสาวอมรกานต์ บัวพันธ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
196 E0405 นางสาวณัฐญา เพชรหญีต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
197 E0404 นางสาวรุ่งนภา ชูชาติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
198 E0403 นางสาวจุฑามาศ นาคสังข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
199 E0402 นางสาวอรวรรณ กลิ่นเมือง การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
200 E0401 นางสาวชุติมณฑน์ แขวงบุรี เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี รอตรวจสอบ
201 E0400 นางสาววิภาดา ด้วงปาน การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
202 E0398 นางสาวพุธิตา ฮ่อบุตร การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
203 E0397 นางสาววิภาพร นันแก้ว การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
204 E0396 นางสาวปาลวี ยกบุตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
205 E0395 นางสาวสุนิสา สังข์ปาน การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
206 E0394 นางสาวนันทวัน ตรีวงษ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
207 E0393 นางสาวกอรวรรณ ศรีคง การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
208 E0392 นางสาวจาริวรรณ วิเชียรรัตน์ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
209 E0391 นายปริวรรตณ์ สวนแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
210 E0390 นางสาวจุฑามาส เพชรทอง การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
211 E0388 นางสาวปาณิสรา อุทัยผล การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
212 E0387 นางสาวพรหมพร นารัตฐา การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
213 E0386 นางสาวสุนันทา ชูขันธ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
214 E0385 นางสาวปรียาภรณ์ หงษ์สะทาน การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
215 E0383 นางสาวอริญญดา ศรีวงศ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
216 E0382 นางสาววิมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
217 E0380 นายวรวิทย์ สรรเพ็ชร รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
218 E0379 นายภานุพล โฮ้เต้กิ้ม การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
219 E0378 นางสาววิศา พลายแก้ว การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
220 E0377 นางสาวณัฎฐนันท์ อินทอง การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
221 E0376 นางสาวทิพพ์สิตา นันทยาเดชาพัฒน์ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
222 E0375 นางสาวกิตติมา พึ่งวิริยตน การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
223 E0372 นายจิตติพงษ์ สุคนธะตามร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
224 E0371 นางสาวมณีวรรณ ชำนาญเขต การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
225 E0370 นางสาวอัยยา พันธ์เพชรกุล การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
226 E0368 นางสาวปัทมา แก้วเกื้อ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
227 E0367 นางสาวกมลพรรณ ช่วยนุสนธ์ การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
228 E0366 นางสาวปัทมพร ไกรเทพ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
229 E0365 นางสาวนรีนุช จันทร์รุ่งเรือง รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
230 E0364 นางสาวภิญญดา กงซุย การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
231 E0363 นางสาวณริสสา พลไทย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
232 E0362 นางสาวรุจาพร สังข์สกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
233 E0361 นางสาวใบเงิน เชื้อบ่อคา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
234 E0360 นางสาวนภาวรรณ เพ็ชรรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
235 E0359 นางสาวทัชวรรณ อิสระ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
236 E0024 นางสาวทุติยา ทดสอบ จิตราภิรมย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
237 E0020 นางสาวสัณห์สินี ทองพิทักษ์ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
238 E0019 นางสาวอารีตา พราหมณ์ทอง การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
239 E0018 นายสุรบดินทร์ ปัทมาวิไล รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
240 E0017 นายพัทธดนย์ ขำหวาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
241 E0016 นางชินรัตน์ ทดสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
242 E0011 นายอมรเทพ ผดุงวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ