รายชื่อผู้สมัครทั้งหมด

ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาที่สมัคร หลักสูตร สถานะการสมัคร
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาที่สมัคร หลักสูตร สถานะการสมัคร
1 E0489 นางสาวภารินันท์ นิลอรุณ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
2 E0488 นางสาวปุณญิศา ​ ควบคุม การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
3 E0487 นางสาวพีรัชยา เลิศแก้ว การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
4 E0486 นางสาวทิราภรณ์ คำบุญ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
5 E0485 นางสาวสุนิสา สุขเสาร์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
6 E0484 นางสาวณัฏฐธิดา เนียมมูสิก การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
7 E0483 นางสาวนภัสสร คงสุข การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
8 E0482 นางสาวณิดา เชษฐวรรณสิทธิ์ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
9 E0481 นางสาวอนันชนก คำแก้ว การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
10 E0480 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองนา การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
11 E0479 นางสาวจิราวรรณ คงจันทร์ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
12 E0478 นายพิรเดช ช่วยบำรุง การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
13 E0477 นางสาวราชาวดี โพธิ์วอน การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
14 E0476 นางสาววิไลลักษณ์ เขียวมา การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
15 E0475 นางสาววิไลลักษณ์ เขียวมา การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
16 E0474 นางสาวอรญา นาคบุญช่วย การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
17 E0473 นางสาววีลาวรรณ ทับทุ่ง การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
18 E0472 นายก​ฤ​ษณะ​ คงมุสิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
19 E0471 นางจุฑาทิพย์ ศรีสงค์ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
20 E0470 นางสาวณฤษร เกื้อสม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
21 E0469 นางสาวสุดารัตน์ อักษรสวัสดิ์ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
22 E0468 นางสาวรุ่งนภา กลางณรงค์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
23 E0467 นางสาวอลิสา เกตุนุสิทธิ์ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
24 E0466 นางสาวสุภารัตน์ ก่อนทิพย์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
25 E0465 นางสาวนภัสสร คงสุข การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
26 E0464 นางสาวนภัสสร คงสุข การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
27 E0463 นางสาวนันท์นภัส แซ่จุ่ง การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
28 E0462 นางสาวกชพร บุญสาร การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
29 E0461 นางสาวกชพร บุญสาร การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
30 E0460 นางสาวธนพร ทวีสิทธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
31 E0459 นางสาววิลาวัณย์ แซะแดง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
32 E0458 นางสาวอลิสา เกตุนุสิทธิ์ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
33 E0457 นางสาวสุภาภรณ์ พงษ์เดช การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
34 E0456 นางสาวณัฏฐ์ชญานิศ แก้วจันทร์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
35 E0455 นางสาวสงกรานต์ กาญจนดิษฐ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
36 E0454 นางสาวหนึ่งฤทัย หนอนไม้ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
37 E0453 นางสาวหนึ่งฤทัย หนอนไม้ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
38 E0452 นางสาวกรรณิกา อบรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
39 E0451 นางสาวจุฑารัตน์ คงเมือง การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
40 E0450 นางสาวธรรญชนก คงเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
41 E0449 นางสาวจริยาภรณ์ คำเพ็ง การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
42 E0448 นางสาวจริยาภรณ์ คำเพ็ง การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
43 E0447 นางสาวสตรีวิทย์ ก่อทอง การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
44 E0446 นางสาวรัตติกาล สุวรรณพงศ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
45 E0445 นางสาวสุทธิดา พิทักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
46 E0444 นางสาวหนึ่งฤทัย หนอนไม้ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
47 E0443 นายจีรวัฒน์ ลิ้มวัฒนะ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
48 E0442 นางสาวมรกต เพชรรัตน์ การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
49 E0441 นางสาวจุฑารัตน์ คิดขยัน การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
50 E0440 นางสาวนิรมล เจริญเวช การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
51 E0439 นายเชษฐา ทองชู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
52 E0438 นางสาวอัญชลี จันทร์บัว การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
53 E0437 นางสาววรินทร ถิ่นกาญจน์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
54 E0436 นางสาววรินทร ถิ่นกาญจน์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
55 E0435 นางสาวธัญรัตน์ เผือกโสภณ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
56 E0434 นางสาวอรทัย แสงเพชร การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
57 E0433 นางสาวพรกนก คล้ายทองคำ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
58 E0432 นางสาวเพชรนภา มีพัฒน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
59 E0431 นายชัยวัฒน์ แก้วประกอบ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
60 E0430 นางสาวปาลวี ยกบุตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
61 E0429 นางสาวกรรณิการ์ พึ่งรอด การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
62 E0428 นายกิติคุณ โกละกะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
63 E0427 นางสาวกมาลา ขุนณรงค์ การตลาด เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
64 E0426 นายกิติคุณ โกละกะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
65 E0425 นายภัคพล เจียกุลธร การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
66 E0424 นายชีระณัฐ ชัยเพชร การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
67 E0423 นางสาวมัตติกา โต๊ะหลาง การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
68 E0422 นายนฤเบศร คงมาก การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
69 E0421 นายนิธิกร ละหลัง การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
70 E0420 นายธัญทัต ชูเที่ยงตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี รอตรวจสอบ
71 E0417 นางสาวฐิตินันท์ รักมาก การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
72 E0416 นางสาวภัทราวดี ไกรนรา รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
73 E0415 นายสุภกฤษ ปุ่นปาน การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
74 E0414 นางสาวสุจิตรา เอมโคกสลุด การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
75 E0413 นางสาวอรดา จันทร์รุ่งเรือง การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
76 E0412 นางสาววิสสุตา ศรีธร รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
77 E0411 นางสาวรุ่งศิริ หอมดี การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
78 E0410 นางสาวกนกวรรณ มณีไชย รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
79 E0409 นางสาวอนันชนก คำแก้ว การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
80 E0408 นางสาวอรทัย ศรีไพรินทร์ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
81 E0406 นางสาวอมรกานต์ บัวพันธ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
82 E0405 นางสาวณัฐญา เพชรหญีต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
83 E0404 นางสาวรุ่งนภา ชูชาติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
84 E0403 นางสาวจุฑามาศ นาคสังข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
85 E0402 นางสาวอรวรรณ กลิ่นเมือง การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
86 E0401 นางสาวชุติมณฑน์ แขวงบุรี เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี รอตรวจสอบ
87 E0400 นางสาววิภาดา ด้วงปาน การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
88 E0398 นางสาวพุธิตา ฮ่อบุตร การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
89 E0397 นางสาววิภาพร นันแก้ว การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
90 E0396 นางสาวปาลวี ยกบุตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
91 E0395 นางสาวสุนิสา สังข์ปาน การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
92 E0394 นางสาวนันทวัน ตรีวงษ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
93 E0393 นางสาวกอรวรรณ ศรีคง การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
94 E0392 นางสาวจาริวรรณ วิเชียรรัตน์ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
95 E0391 นายปริวรรตณ์ สวนแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
96 E0390 นางสาวจุฑามาส เพชรทอง การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
97 E0388 นางสาวปาณิสรา อุทัยผล การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
98 E0387 นางสาวพรหมพร นารัตฐา การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
99 E0386 นางสาวสุนันทา ชูขันธ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
100 E0385 นางสาวปรียาภรณ์ หงษ์สะทาน การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
101 E0383 นางสาวอริญญดา ศรีวงศ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
102 E0382 นางสาววิมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
103 E0380 นายวรวิทย์ สรรเพ็ชร รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
104 E0379 นายภานุพล โฮ้เต้กิ้ม การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
105 E0378 นางสาววิศา พลายแก้ว การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
106 E0377 นางสาวณัฎฐนันท์ อินทอง การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
107 E0376 นางสาวทิพพ์สิตา นันทยาเดชาพัฒน์ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
108 E0375 นางสาวกิตติมา พึ่งวิริยตน การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
109 E0372 นายจิตติพงษ์ สุคนธะตามร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
110 E0371 นางสาวมณีวรรณ ชำนาญเขต การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
111 E0370 นางสาวอัยยา พันธ์เพชรกุล การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
112 E0368 นางสาวปัทมา แก้วเกื้อ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
113 E0367 นางสาวกมลพรรณ ช่วยนุสนธ์ การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
114 E0366 นางสาวปัทมพร ไกรเทพ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
115 E0365 นางสาวนรีนุช จันทร์รุ่งเรือง รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
116 E0364 นางสาวภิญญดา กงซุย การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
117 E0363 นางสาวณริสสา พลไทย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
118 E0362 นางสาวรุจาพร สังข์สกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
119 E0361 นางสาวใบเงิน เชื้อบ่อคา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
120 E0360 นางสาวนภาวรรณ เพ็ชรรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
121 E0359 นางสาวทัชวรรณ อิสระ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
122 E0358 นางสาวจุฑามาศ ดุลยะศิริ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
123 E0106 นางสาวนุชนารถ คชเสนา การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
124 E0089 นายวิวัฒน์ แสงนภากาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
125 E0088 นางสาวสุภาวดี ช่วยสถิตย์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
126 E0042 นายธนาณัฐ เมืองทอง การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
127 E0040 นายณรงค์ชัย นาคทองกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
128 E0039 นายวศิน จงรักษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
129 E0038 นางสาวปิยะมาศ ปานมาศ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
130 E0037 นางสาวชุติกาญจน์ สูตบุตร การบัญชี เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
131 E0036 นางสาวธนพร ชูพูล การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
132 E0035 นางสาวพรรณนิภา หีตเสมียน การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
133 E0033 นางสาววิไลลักษณ์ บุญส่ง การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
134 E0024 นางสาวทุติยา ทดสอบ จิตราภิรมย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
135 E0020 นางสาวสัณห์สินี ทองพิทักษ์ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
136 E0019 นางสาวอารีตา พราหมณ์ทอง การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
137 E0018 นายสุรบดินทร์ ปัทมาวิไล รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
138 E0017 นายพัทธดนย์ ขำหวาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
139 E0016 นางชินรัตน์ ทดสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
140 E0011 นายอมรเทพ ผดุงวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ