รายชื่อผู้สมัครทั้งหมด

ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาที่สมัคร หลักสูตร สถานะการสมัคร
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาที่สมัคร หลักสูตร สถานะการสมัคร
1 E0031 นางสาวศุภลักษ์ อาศัย เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
2 E0030 นางสาวมัชฌิมา วงศ์๋มาสา การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
3 E0029 นางสาวมัชฌิมา วงศ์๋มาสา การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
4 E0028 นางสาวมัชฌิมา วงศ์๋มาสา การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
5 E0027 นางสาวมัชฌิมา วงศ์๋มาสา การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
6 E0026 นางสาวสุดารัตน์ มงคลเศวต การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
7 E0025 นางสาวรัชนก แก้วอ่อน การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
8 E0024 นางสาวทุติยา ทดสอบ จิตราภิรมย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
9 E0023 นางสาววิลาสินี สุตันรักษ์ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
10 E0020 นางสาวสัณห์สินี ทองพิทักษ์ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
11 E0019 นางสาวอารีตา พราหมณ์ทอง การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
12 E0018 นายสุรบดินทร์ ปัทมาวิไล รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
13 E0017 นายพัทธดนย์ ขำหวาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
14 E0016 นางชินรัตน์ ทดสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
15 E0011 นายอมรเทพ ผดุงวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
16 E0010 นางสาวบัณฑิตา คมขำ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
17 E0009 นางสาวพรพิมล พลศรีเทพ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
18 E0008 นางสาวบัณฑิตา คมขำำ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
19 E0007 นางสาวนาถชนก ห้วงน้ำ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
20 E0006 นางสาวชนากานต์ สุขสวัสดิ์ การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
21 E0004 นางสาวปัทรวดี พรหมม่วง การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
22 E0003 นางสาวอารีรัตน์ ปลอดเถาว์ ปลอดเถาว์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
23 E0002 นายกัณฑ์กวีวัฒน์ ตันสกุล การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ