รายชื่อผู้สมัครทั้งหมด

ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาที่สมัคร หลักสูตร สถานะการสมัคร
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาที่สมัคร หลักสูตร สถานะการสมัคร
1 E0118 นางสาววริฏฐา กิจกุลอนุพงษ์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
2 E0117 นายสหกาณต์ อักษรประเสริฐ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
3 E0116 นายธีรยุทธ สอนสุภา การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
4 E0115 นางสาวบุษราภรณ์ บุญชู การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
5 E0114 นางสาวโศภิษฐ์จา โพธิ์เพชร การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
6 E0113 นางสาวโชติรส คงผล การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
7 E0112 นางสาวอุไรรัตน์ เกลี้ยงวัน การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
8 E0111 นางสาวจันทร์จิมาภรณ์ ก่อสกุล การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
9 E0110 นายเอกชัย ผลพัสดุ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
10 E0109 นางสาวเจนจิรา ขวัญทอง การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
11 E0108 นางสาวอรษา ชัยเพชร การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
12 E0107 นางสาวปิยะนุช เหมรา การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
13 E0106 นางสาวนุชนารถ คชเสนา การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
14 E0105 นางสาวนุชนารถ คชเสนา การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
15 E0104 นางสาวสุพัตรา มุลสุทธิ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
16 E0103 นางสาวชวัลลักษณ์ พิทักษ์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
17 E0102 นางสาวขวัญชนก พืชผล การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
18 E0101 นางสาวกรรณิกา ยกซิว การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
19 E0100 นายนายสุทธิศักดิ์ รอเแก้ว การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
20 E0099 นายนายสุทธิศักดิ์ รอเแก้ว การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
21 E0098 นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสมบูรณ์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
22 E0097 นางสาวปทุมวดี เกตุนุ้ย การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
23 E0096 นางสาวอรอุมา คงมีสุข การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
24 E0095 นางสาวนัจนันท์ สุวรรณมณี การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
25 E0094 นางสาวสิริรัตน์ ดีจุฑามณี การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
26 E0093 นางสาวณัฐณิชา ทิพย์รอด การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
27 E0092 นางสาวณัชชา พูลมา การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
28 E0091 นางสาววิไลนุช ฉายวิเชียร การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
29 E0090 นางสาวมนัสยา ชูสุวรรณ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
30 E0089 นายวิวัฒน์ แสงนภากาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
31 E0088 นางสาวสุภาวดี ช่วยสถิตย์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
32 E0087 นางสาวพลอยไพลิน อธิคมานนท์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
33 E0086 นางสาวณปัญรัฏฐ์ เพ็ชรุพันธ์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
34 E0085 นางสาวจุฑามาต กุลตัน การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
35 E0084 นางสาวจุทามาศ บุญโรย การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
36 E0083 นายเสฏฐวุฒิ บุญศิริวรวัฒน์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
37 E0082 นางสาวธัญวลัย สดากร การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
38 E0081 นางสาวกุลสิริ ทองปาน การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
39 E0080 นางสาวทัณฑิกา ดำกลึง การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
40 E0079 นางสาวสโรชา ทองเมิ่น การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
41 E0078 นายเสกสรร สมแสง การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
42 E0077 นายวิชิต พรหมอินทร์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
43 E0076 นายวิชิต พรหมอินทร์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
44 E0075 นางสาวธัญวลัย สดากร การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
45 E0074 นางสาวชัญญานุช สุวรรณนิตย์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
46 E0073 นางสาวอิสริยา สุทธิพันธ์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
47 E0072 นางสาวชนนีกานต์ ขำปลอด การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
48 E0071 นางสาววิริญญา สีหนูดำ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
49 E0070 นายกิตติพงศ์ วิโรจน์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
50 E0069 นายนันทวุฒิ เนียมมีศรี การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
51 E0068 นายจิราวุฒิ รักนุ้ย การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
52 E0067 นางสาวอรณุมา อินทฤทธิ์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
53 E0066 นางสาวสุชานาถ ชูพูล การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
54 E0065 นางสาวรัชนีวัลย์ นันต์วรารักษ์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
55 E0064 นางสาวปรางทิพย์ สุขสะอาด การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
56 E0063 นางสาวทัณฑิกา ดำกลึง การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
57 E0062 นางสาวธนพร งอกคำ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
58 E0061 นางสาวน้ำทิพย์ คชรินทร์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
59 E0060 นางสาวอรกนก ทองเฝือ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
60 E0058 นายสุพจน์ แน่นแผ่น การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
61 E0057 นางสาววิภูชนัญ หนูจันทร์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
62 E0056 นายไชยพงษ์ สุดแสวง การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
63 E0055 นางสาวสุรภา ประแจวัฒนะ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
64 E0054 นายธีรวัฒน์ จิตราภิรมย์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
65 E0053 นางสาวชฎาพร ชูศรีเพชร การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
66 E0051 นางสาวหทัยทิพย์ รักทองอิน การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
67 E0050 นางสาวเสาวณีย์ พัดลม การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
68 E0049 นางสาวจุฑาทิพย์ ณ พัทลุง การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
69 E0048 นางสาวกุลธิดา สง่าวงษ์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
70 E0047 นางสาวพรรณิภา ชูชื่น การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
71 E0046 นางสาวเจนจิรา ชูนิน การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
72 E0042 นายธนาณัฐ เมืองทอง การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
73 E0041 นายธนาณัฐ เมืองทอง การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
74 E0040 นายณรงค์ชัย นาคทองกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
75 E0039 นายวศิน จงรักษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
76 E0038 นางสาวปิยะมาศ ปานมาศ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
77 E0037 นางสาวชุติกาญจน์ สูตบุตร การบัญชี เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
78 E0036 นางสาวธนพร ชูพูล การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
79 E0035 นางสาวพรรณนิภา หีตเสมียน การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
80 E0034 นางสาวพรรณนิภา หีตเสมียน การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
81 E0033 นางสาววิไลลักษณ์ บุญส่ง การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
82 E0032 นางสาววิไลลักษณ์ บุญส่ง การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
83 E0031 นางสาวศุภลักษ์ อาศัย เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
84 E0030 นางสาวมัชฌิมา วงศ์๋มาสา การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
85 E0029 นางสาวมัชฌิมา วงศ์๋มาสา การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
86 E0028 นางสาวมัชฌิมา วงศ์๋มาสา การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
87 E0027 นางสาวมัชฌิมา วงศ์๋มาสา การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
88 E0026 นางสาวสุดารัตน์ มงคลเศวต การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
89 E0025 นางสาวรัชนก แก้วอ่อน การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
90 E0024 นางสาวทุติยา ทดสอบ จิตราภิรมย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
91 E0023 นางสาววิลาสินี สุตันรักษ์ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
92 E0020 นางสาวสัณห์สินี ทองพิทักษ์ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
93 E0019 นางสาวอารีตา พราหมณ์ทอง การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
94 E0018 นายสุรบดินทร์ ปัทมาวิไล รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
95 E0017 นายพัทธดนย์ ขำหวาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
96 E0016 นางชินรัตน์ ทดสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
97 E0011 นายอมรเทพ ผดุงวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
98 E0010 นางสาวบัณฑิตา คมขำ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
99 E0009 นางสาวพรพิมล พลศรีเทพ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
100 E0008 นางสาวบัณฑิตา คมขำำ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
101 E0007 นางสาวนาถชนก ห้วงน้ำ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
102 E0006 นางสาวชนากานต์ สุขสวัสดิ์ การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
103 E0004 นางสาวปัทรวดี พรหมม่วง การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
104 E0003 นางสาวอารีรัตน์ ปลอดเถาว์ ปลอดเถาว์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
105 E0002 นายกัณฑ์กวีวัฒน์ ตันสกุล การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ