รายชื่อผู้สมัครทั้งหมด

ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาที่สมัคร หลักสูตร สถานะการสมัคร
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาที่สมัคร หลักสูตร สถานะการสมัคร
1 E0922 นางสาวอรษา งามประดิษฐ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
2 E0921 นางสาวอรษา งามประดิษฐ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
3 E0920 นางสาวจารุพร ชัยยะ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
4 E0919 นางสาวสุภิญญา ศิริอภัยพันธ์ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
5 E0918 นางสาวพิไลวรรณ ยมนา การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
6 E0917 นางสาวธิราภรณ์ ศรีแมน การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
7 E0916 นางสาวพรชนก มีศิริ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
8 E0915 นางสาวจุฑาทิพย์ สืบกระพันธ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
9 E0914 นางสาวจิราวรรณ พุมฤทธิ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
10 E0913 นายปิ่นณรงค์ ช่วยรักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
11 E0912 นางสาวพิชชานันท์ จินดารส การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
12 E0911 นางสาวเรณุกา พิกุลรัตน์ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
13 E0909 นายยุทธนา คำแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
14 E0908 นายวัชรพงศ์ เจริญตาม เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
15 E0907 นางสาวอัจฉราพร นุ่นบุญคง การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
16 E0906 นางสาวพรชนก โพธิ์แพ่งพุ่ม การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
17 E0905 นางสาวภัทรานิษฐ์ มีลักษณ์ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
18 E0904 นางสาวผกาแก้ว จินา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
19 E0903 นางสาวชีวิตา สงพัฒน์แก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
20 E0902 นางสาววีรวรรณ มณีโชติ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
21 E0901 นางสาวทดสอบ ทดสอบ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
22 E0900 นางสาวชุติมณฑน์ คงทอง การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
23 E0899 นางสาวประภาพิมพ์ เพชรสถิตย์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
24 E0898 นางสาวกฤติกา ขำแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
25 E0897 นางสาวกฤติกา ขำแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
26 E0896 นางสาวจันทร์รัตน์ คำชุม การจัดการทั่วไป เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
27 E0895 นางสาวจุฑารัตน์ สมพงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
28 E0894 นางสาวกัญญา​รัตน์​ นาคดุก การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
29 E0893 นางสาวฐานิตา แก้วรักษา การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
30 E0892 นางสาวพรรณอร ทองเถาว์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
31 E0891 นางสาวสุกัญญา สละ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
32 E0890 นางสาวสุกัญญา สละ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
33 E0889 นางสาวสุกัญญา สละ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
34 E0888 นางสาวจิตสุภา ส่งไข่ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
35 E0887 นายภาณุวัฒน์ หวังอัครางกูร รัฐประศาสนศาสตร์ เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
36 E0886 นางสาวอริสรา เกตุเอียด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
37 E0885 นางสาวอริสรา เกตุเอียด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
38 E0883 นางสาวกมลทิพย์ ล้อมลิ้ม การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
39 E0882 นายอภิสิทธิ์ ประจันทร์กาญจน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
40 E0880 นายภสุ เจริญจิต เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
41 E0879 นางสาวพัชราภรณ์ สพานทอง การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
42 E0033 นางสาวชุติมณฑน์ แขวงบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
43 E0032 นางสาวชุติมณฑน์ แขวงบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
44 E0031 นางสาวสุจิตรา ษาภารัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
45 E0030 นางสาวสุจิตรา ษาภารัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
46 E0029 นางสาวครองขวัญ นาคสวัสดิ์ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
47 E0028 นางสาวลลิภัทร ทองใหญ่ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
48 E0027 นางสาวชลนที กิ่งเล็ก การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
49 E0026 นางสาวชญานิษฐ์ เอี่ยมทองกุล รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
50 E0025 นางสาวณัฐชานันท์ คงช่วย การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
51 E0024 นางสาวชุลีพร สุวรรณพงศ์ การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
52 E0023 นางสาววริศรา แสนเฉย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
53 E0022 นางสาวทิพย์เกษร วิบูลย์ศิลป์ การจัดการทั่วไป เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
54 E0021 นายธีร​ชัย​ ชัยธรรม รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
55 E0020 นางสาวภาษิตา ฤกษ์งานดี เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
56 E0019 นางสาวภาษิตา ฤกษ์งานดี เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
57 E0018 นางสาววิภารัตน์ โบบทอง การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
58 E0017 นางสาววิภารัตน์ โบบทอง การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
59 E0016 นางสาวจิราวรรณ สองสมุ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
60 E0015 นางสาวจิราวรรณ สองสมึ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
61 E0014 นางสาวจิราวรรณ สองสมุ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
62 E0013 นางสาวจิราวรรณ สองสมุ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
63 E0012 นางสาวจรรญาภรณ์ คงสุวรรณ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
64 E0011 นางสาวสมฤดี รัตนอาภากรณ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
65 E0010 นางสาวเรวดี เพ็ชรรักษ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
66 E0009 นางสาวเรวดี เพ็ชรรักษ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
67 E0008 นางสาววาสนา ชายกุล เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
68 E0007 นางสาวอรอุมา หย่าหลี รัฐประศาสนศาสตร์ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
69 E0006 นางสาวณัฐณิชา เพชรจำเริญ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
70 E0005 นางสาวศุภลักษณ์ พัฒชูชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
71 E0004 นางสาวศุภลักษณ์ พัฒชูชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
72 E0003 นางสาวสุชาดา เรืองดุก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
73 E0002 นางสาวพุทธรักษ์ สอนเพชร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
74 E0001 นางสาวศุภลักษณ์ พัฒชูชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ