รายชื่อผู้สมัครทั้งหมด

ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาที่สมัคร หลักสูตร สถานะการสมัคร
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาที่สมัคร หลักสูตร สถานะการสมัคร
1 E0295 นางสาวมาลาตี อินทฤกษ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
2 E0294 นางสาวนัฐกาญจน์ เผื่อชาติ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
3 E0293 นางสาววารุณี พุฒทอง การจัดการทั่วไป 4 ปี ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
4 E0292 นางสาวลัดดาวัลย์ ซ้ายชูจีน การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
5 E0291 นางสาวพัชรภรณ์ สอนวิสัย การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
6 E0290 นางสาวสุนิษา เดชณรงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
7 E0289 นางสาวจุฑารัตน์ ทรัพย์สิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
8 E0288 นางสาวสุดารัตน์ ซื่อสัตย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
9 E0287 นายอภิสิทธิ์ บากา รัฐประศาสนศาสตร์ เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
10 E0286 นางสาวรัชนี อุปศรี การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
11 E0285 นางสาวจุฑารัตน์ ทรัพย์สิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
12 E0284 นางสาวจิรวรรณ พรหมคีรี การตลาด 4 ปี ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
13 E0283 นายปภังกร รัตนภูมิ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
14 E0282 นางสาวจรรยาพร แพรักษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
15 E0281 นางสาวจารินี อติชาต การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
16 E0280 นางสาวภิญรัตน์ นาคพล การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
17 E0279 นางสาวณิชนันทร์ ช่างสลัก การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
18 E0278 นางสาวณิชนันทร์ ช่างสลัก การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
19 E0277 นางสาวกรกมล พนาพิทักษ์กุล การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
20 E0276 นางสาวณัฐริกา พิทักษ์วงศ์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
21 E0275 นางสาวธีรดา ศรีฟ้า การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
22 E0274 นางสาวศิริมาพร จันทร์เรือง การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
23 E0273 นางสาวขวัญหล้า ชูวงศ์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
24 E0271 นางสาวชไมพร ฤาชัย การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
25 E0270 นายสิทธิชัย มลิวัลย์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
26 E0269 นายชัยศักดิ์ สุทธิเนียม การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
27 E0268 นางณัฐกานต์ นัครีพงศ์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
28 E0267 นางสาววนิดา อนุอินทร์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
29 E0266 นางสาวฐิพรรัศม์ ทิพย์บรรพต เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
30 E0265 นายพิชฌากร สุวลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส. เทียบโอน ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
31 E0264 นางภัควลัญชญ์ พัฒนา การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
32 E0263 นายพิชฌากร สุวลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
33 E0262 นางสาวสมลักษณ์ หมวดชัยทอง การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
34 E0261 นางสาวนัฐรัตน์ อินทผลา การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
35 E0260 นางสาวรดิศศา แก้วเจริญ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
36 E0259 นางสาวสุวิมล ฤทธิกุล การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
37 E0258 นายกัมปนาท ขำแก้ว การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
38 E0257 นางสาวจันทรรัตน์ สมประสงค์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
39 E0256 นางสาวจันทรรัตน์ สมประสงค์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
40 E0255 นางสาวภัทราภรณ์ เนตรทิพย์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
41 E0254 นางสาวชุติ​กาญจน์​ วา​สินธุ์​ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
42 E0253 นางสาวบุษยมาส ซื่อดี การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
43 E0252 นางสาวรัตนพร รัตนรุ่งโรจน์ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
44 E0251 นางสาวชิดชนก ศรีจันทร์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
45 E0250 นายเกียรติศักดิ์ หนูรักษ์ หนูรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
46 E0249 นางสาวรตวรรณ อรัญไสว การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
47 E0248 นางณัฐญา อินทร์จันทร์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
48 E0247 นางสุวรรณา รัตนกาญจน์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
49 E0246 นายพิสิษฐ์ ประสาทเขตต์การ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
50 E0245 นางสาวผุสดี ยอดศรี การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
51 E0244 นางสาวอินทิรา ทองสอน การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
52 E0243 นางสาวจุรีรัตน์ จันทวงศ์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
53 E0242 นางสาวณัฐพัชร์ แป้นดวง การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
54 E0241 นายนพดล มะเกลี้ยง การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
55 E0240 นางสาวกัญญ์นลิน บิลอับดุลลาห์ การบัญชี เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
56 E0239 นางอารี มากน้อย การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
57 E0238 นายปิยะณัฐ ทิมประเสริฐ การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
58 E0237 นายปิยะณัฐ ทิมประเสริฐ การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
59 E0236 นายปิยะณัฐ ทิมประเสริฐ การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
60 E0235 นางสาวรินทิพย์ หลวงพิทักษ์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
61 E0234 นางสาวจิตตรัตน์ เพชรชู การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
62 E0233 นางสาวณัฐกานต์ แก้วกระจก การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
63 E0232 นางสาวฐิติรัตน์ โชติธนพัฒน์กุล การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
64 E0231 นางสาวกาญจนา นิธิบุญหิรัญ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
65 E0230 นางสาวปภาว​รินทร์​ ทองจันทร์แก้ว การตลาด เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
66 E0229 นางสาวฉัตรสุดา พรหมเพชร การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
67 E0228 นายนฤชิต รักไทย การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
68 E0227 นางสาวจีรภรณ์ นฤมิตร การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
69 E0226 นางสาวพัชฎา ผลประดิษฐ์ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
70 E0225 นายอนันต์​ ยอด​วารี​ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
71 E0224 นางสาวนัฎธิดา จันทร์ประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
72 E0223 นางสาวจุฑาทิพย์ การสมพิศ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
73 E0222 นางสาวจุฑาทิพย์ การสมพิศ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
74 E0221 นางสาวปรียานุช ชัยสรรพสิน การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
75 E0220 นายณัฐณิชา วายุกุล การตลาด 4 ปี ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
76 E0219 นางสาวปรีดา ทวีสิทธิ์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
77 E0218 นางสาวผุสดี ยอดศรี การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
78 E0217 นางสาวพันธ์ทิพย์ คงรอด การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
79 E0216 นายจิตตภู โถวสกุล การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
80 E0215 นางสาวภัทราพร ไชยรักษา การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
81 E0214 นางสาวรอฮานา ดอรอกี การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
82 E0213 นางสาวสุดา หาสุด การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
83 E0212 นางสาวภัทร์ธีรา แพทย์รัตน์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
84 E0211 นางสาวเกวลิน คงทอง การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
85 E0210 นางสาวกัญญารัตน์ กรรมโชติ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
86 E0209 นายปิยะพงศ์ สำลีแก้ว การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
87 E0208 นางสาวสหรัสธิยา ศิริวัฒน์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
88 E0207 นางสาวสุกัญญา เทศพันธ์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
89 E0206 นางสาววิภาวี สิขิวัฒน์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
90 E0205 นางสาวศรีสุดา แก้วสุข การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
91 E0204 นางสาวจุฑาลักษณ์ แดงเกื้อสกุล การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
92 E0203 นางสาวพิมพนิต คงเรือง การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
93 E0202 นางสาวจิรวรรณ พรหมคีรี การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
94 E0201 นางสาวน้ำเพชร พัดเย็น การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
95 E0200 นางสาววิลัยพร ตาวัน การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
96 E0199 นายเสฎฐวุฒิ จันทร์สมมิตร การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
97 E0198 นางสาวกมลวรรณ ยังแก้ว การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
98 E0197 นางสาวกัลย์สุดา นวนกุล การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
99 E0196 นายชยุต สมเมืองมา การบัญชี เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
100 E0195 นางสาวพรพิมล ทองใบ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
101 E0194 นางสาวปทิตตา งามสง่า การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
102 E0193 นางสาวจิราพัชร ราชสีห์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
103 E0192 นางสาวชลธิชา รวยนิล การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
104 E0191 นายศรายุทธ เปี่ยมพอดี การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
105 E0190 นางสาวอัณศยา สมประสงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี รอตรวจสอบ
106 E0189 นางสาวอัณศยา สมประสงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
107 E0188 นางสาวอาซีย๊ะ หมักหมัน การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
108 E0187 นายภิสรรค์ แย้มโสพิศ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
109 E0186 นางสาวดวงใจ ไกรนรา การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
110 E0185 นางสาวขนิษฐา ชูเลข การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
111 E0184 นางสาวกนกวรรณ ขวัญเรียง การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
112 E0183 นางสาวปาริชาต หวังชัย การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
113 E0182 นางสาวภณิดา ดำฝ้าย การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
114 E0181 นางสาวปริตตา วาณิชย์ปกรณ์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
115 E0180 นายนายกฤษฎา ภิรอด การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
116 E0179 นางสาวสมาพร เจริญพร การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
117 E0178 นางสาวขวัญนภา แทนโชติ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
118 E0177 นางจันทมาศ ภูวพัฒน์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
119 E0176 นางสาวสโรชา วงศ์วิชิต การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
120 E0175 นายเฉลิม​ชัย​ เลิศ​ไกร​ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
121 E0174 นายพงค์ศักดิ์ พุทธโกษา การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
122 E0173 นางสาวณัฐกานต์ ชูส่งแสง การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
123 E0172 นายศิวณัฐ เป็ดสุวรรณ์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
124 E0171 นางสาวปิยธิดา คชสิงห์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
125 E0170 นางสาวน้ำฝน สีละสาร การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
126 E0169 นายนพรัตน์ โสภี การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
127 E0168 นางสาวจงรัก สงวนแสง การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
128 E0167 นางเขมิกา พงศ์​สุริยัน การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
129 E0166 นางสาวชญา​ภรณ์​ ยนปลัดยศ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
130 E0165 นางวัลลิภา เทียงผง การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
131 E0164 นายณรงค์กร ทองหมื่น การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
132 E0163 นายณรงค์กร ทองหมื่น การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
133 E0162 นายนรินทร์ เพ็งกลางเดือน การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
134 E0161 นายพิชัยภูษิต ชนะสุข การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
135 E0160 นางสาวพนิตพร สงชุม การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
136 E0159 นางสาวจุฑามาศ ชูศรี การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
137 E0157 นางสาวปาริฉัตร อักษรสม การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
138 E0156 นายสุภกิณห์ เรืองกาญจนสุรีย์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
139 E0155 นางสาวจิราพร ดวงทอง การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
140 E0154 นายชิงชาญ ตลึงพล การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
141 E0153 นางสาวณัฐพัชร์ แป้นดวง การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
142 E0152 นางสาวศุภิดา คันธมาลย์ชาติ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
143 E0151 นางสาวกนกพร ชูทอง การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
144 E0150 นายศักดิ์ดา ชัยณรงค์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
145 E0149 นางสาวศศิฤทัย ขาวมีศรี การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
146 E0148 นางอรัชมน แตงจันทึก การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
147 E0147 นางสาวกรกนก เกิดบุญมาก การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
148 E0146 นายธเนษฐ สุวรรณรักษา การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
149 E0145 นางสาวธัญสมร นามบุตร การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
150 E0144 นางสาวเจษฎาวรรณ สุดสาย การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
151 E0143 นางสาวโชติกา ศรัทธาธรรม การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
152 E0142 นางสาวณัฐรชา เสียมไหม การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
153 E0141 นายวุฒิสรณ์ ธรรมอุปกรณ์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
154 E0140 นางสาวณัฐริกา ชอบการ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
155 E0139 นายกรันย์พล สุภาแสน การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
156 E0138 นางสาวจริสา เต็งหลี การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
157 E0137 นางสาวณัฐริกา บุญชูดำ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
158 E0136 นายหาญชัย เทพพิทักษ์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
159 E0135 นางสาวมัลลิกา อภิชนังกูร การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
160 E0134 นายอนุชิต พัฒน์ลำภู การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
161 E0133 นายเอนก อ่อนวอน การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
162 E0132 นางสาววิไลวรรณ สุวพงศ์พัฒน์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
163 E0131 นางสาวเพ็ญลักษณ์ ฉลองกุล การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
164 E0130 นางสาวเบญญารัตน์ เขียวคล้าย การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
165 E0129 นางสาวณัฐวรกาญจน์ จบฤทธิ์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
166 E0128 นางสาวนวพร เกื้อหนุน การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
167 E0127 นางสาวภัควลัญชญ์ ศรีสวัสดิ์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
168 E0126 นางสาววสารัช วังช่วย การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
169 E0125 นางสาวจุไรรัตน์ จิตจำ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
170 E0124 นางสาวกมลรัตน์ เสนีย์ชัย การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
171 E0123 นางกัญญาวีร์ เดี่ยววาณิชย์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
172 E0122 นางสาวเกวลิน สีใสคำ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
173 E0121 นายเสกสรร สมแสง การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
174 E0120 นางสาวสุจารี เจริญมี การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
175 E0119 นางสาวลักษมี ชื่นบุตร การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
176 E0118 นางสาววริฏฐา กิจกุลอนุพงษ์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
177 E0117 นายสหกาณต์ อักษรประเสริฐ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
178 E0116 นายธีรยุทธ สอนสุภา การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
179 E0115 นางสาวบุษราภรณ์ บุญชู การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
180 E0114 นางสาวโศภิษฐ์จา โพธิ์เพชร การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
181 E0113 นางสาวโชติรส คงผล การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
182 E0112 นางสาวอุไรรัตน์ เกลี้ยงวัน การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
183 E0111 นางสาวจันทร์จิมาภรณ์ ก่อสกุล การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
184 E0110 นายเอกชัย ผลพัสดุ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
185 E0109 นางสาวเจนจิรา ขวัญทอง การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
186 E0108 นางสาวอรษา ชัยเพชร การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
187 E0107 นางสาวปิยะนุช เหมรา การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
188 E0106 นางสาวนุชนารถ คชเสนา การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
189 E0105 นางสาวนุชนารถ คชเสนา การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
190 E0104 นางสาวสุพัตรา มุลสุทธิ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
191 E0103 นางสาวชวัลลักษณ์ พิทักษ์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
192 E0102 นางสาวขวัญชนก พืชผล การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
193 E0101 นางสาวกรรณิกา ยกซิว การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
194 E0099 นายนายสุทธิศักดิ์ รอเแก้ว การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
195 E0098 นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสมบูรณ์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
196 E0097 นางสาวปทุมวดี เกตุนุ้ย การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
197 E0096 นางสาวอรอุมา คงมีสุข การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
198 E0095 นางสาวนัจนันท์ สุวรรณมณี การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
199 E0094 นางสาวสิริรัตน์ ดีจุฑามณี การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
200 E0093 นางสาวณัฐณิชา ทิพย์รอด การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
201 E0092 นางสาวณัชชา พูลมา การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
202 E0091 นางสาววิไลนุช ฉายวิเชียร การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
203 E0090 นางสาวมนัสยา ชูสุวรรณ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
204 E0089 นายวิวัฒน์ แสงนภากาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
205 E0088 นางสาวสุภาวดี ช่วยสถิตย์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
206 E0087 นางสาวพลอยไพลิน อธิคมานนท์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
207 E0086 นางสาวณปัญรัฏฐ์ เพ็ชรุพันธ์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
208 E0085 นางสาวจุฑามาต กุลตัน การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
209 E0084 นางสาวจุทามาศ บุญโรย การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
210 E0083 นายเสฏฐวุฒิ บุญศิริวรวัฒน์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
211 E0082 นางสาวธัญวลัย สดากร การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
212 E0081 นางสาวกุลสิริ ทองปาน การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
213 E0080 นางสาวทัณฑิกา ดำกลึง การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
214 E0079 นางสาวสโรชา ทองเมิ่น การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
215 E0078 นายเสกสรร สมแสง การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
216 E0077 นายวิชิต พรหมอินทร์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
217 E0076 นายวิชิต พรหมอินทร์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
218 E0075 นางสาวธัญวลัย สดากร การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
219 E0074 นางสาวชัญญานุช สุวรรณนิตย์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
220 E0073 นางสาวอิสริยา สุทธิพันธ์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
221 E0072 นางสาวชนนีกานต์ ขำปลอด การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
222 E0071 นางสาววิริญญา สีหนูดำ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
223 E0070 นายกิตติพงศ์ วิโรจน์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
224 E0069 นายนันทวุฒิ เนียมมีศรี การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
225 E0068 นายจิราวุฒิ รักนุ้ย การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
226 E0067 นางสาวอรณุมา อินทฤทธิ์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
227 E0066 นางสาวสุชานาถ ชูพูล การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
228 E0065 นางสาวรัชนีวัลย์ นันต์วรารักษ์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
229 E0064 นางสาวปรางทิพย์ สุขสะอาด การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
230 E0063 นางสาวทัณฑิกา ดำกลึง การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
231 E0062 นางสาวธนพร งอกคำ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
232 E0061 นางสาวน้ำทิพย์ คชรินทร์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
233 E0060 นางสาวอรกนก ทองเฝือ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
234 E0058 นายสุพจน์ แน่นแผ่น การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
235 E0057 นางสาววิภูชนัญ หนูจันทร์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
236 E0056 นายไชยพงษ์ สุดแสวง การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
237 E0055 นางสาวสุรภา ประแจวัฒนะ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
238 E0054 นายธีรวัฒน์ จิตราภิรมย์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
239 E0053 นางสาวชฎาพร ชูศรีเพชร การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
240 E0051 นางสาวหทัยทิพย์ รักทองอิน การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
241 E0050 นางสาวเสาวณีย์ พัดลม การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
242 E0049 นางสาวจุฑาทิพย์ ณ พัทลุง การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
243 E0048 นางสาวกุลธิดา สง่าวงษ์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
244 E0047 นางสาวพรรณิภา ชูชื่น การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
245 E0046 นางสาวเจนจิรา ชูนิน การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
246 E0042 นายธนาณัฐ เมืองทอง การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
247 E0041 นายธนาณัฐ เมืองทอง การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
248 E0040 นายณรงค์ชัย นาคทองกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
249 E0039 นายวศิน จงรักษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
250 E0038 นางสาวปิยะมาศ ปานมาศ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
251 E0037 นางสาวชุติกาญจน์ สูตบุตร การบัญชี เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
252 E0036 นางสาวธนพร ชูพูล การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
253 E0035 นางสาวพรรณนิภา หีตเสมียน การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
254 E0034 นางสาวพรรณนิภา หีตเสมียน การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
255 E0033 นางสาววิไลลักษณ์ บุญส่ง การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
256 E0032 นางสาววิไลลักษณ์ บุญส่ง การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
257 E0031 นางสาวศุภลักษ์ อาศัย เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
258 E0030 นางสาวมัชฌิมา วงศ์๋มาสา การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
259 E0029 นางสาวมัชฌิมา วงศ์๋มาสา การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
260 E0028 นางสาวมัชฌิมา วงศ์๋มาสา การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
261 E0027 นางสาวมัชฌิมา วงศ์๋มาสา การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
262 E0026 นางสาวสุดารัตน์ มงคลเศวต การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
263 E0025 นางสาวรัชนก แก้วอ่อน การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
264 E0024 นางสาวทุติยา ทดสอบ จิตราภิรมย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
265 E0023 นางสาววิลาสินี สุตันรักษ์ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
266 E0020 นางสาวสัณห์สินี ทองพิทักษ์ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
267 E0019 นางสาวอารีตา พราหมณ์ทอง การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
268 E0018 นายสุรบดินทร์ ปัทมาวิไล รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
269 E0017 นายพัทธดนย์ ขำหวาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
270 E0016 นางชินรัตน์ ทดสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
271 E0011 นายอมรเทพ ผดุงวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
272 E0010 นางสาวบัณฑิตา คมขำ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
273 E0009 นางสาวพรพิมล พลศรีเทพ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
274 E0008 นางสาวบัณฑิตา คมขำำ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
275 E0007 นางสาวนาถชนก ห้วงน้ำ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
276 E0006 นางสาวชนากานต์ สุขสวัสดิ์ การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
277 E0004 นางสาวปัทรวดี พรหมม่วง การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
278 E0003 นางสาวอารีรัตน์ ปลอดเถาว์ ปลอดเถาว์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
279 E0002 นายกัณฑ์กวีวัฒน์ ตันสกุล การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ