รายชื่อผู้สมัครทั้งหมด

ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาที่สมัคร หลักสูตร สถานะการสมัคร
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาที่สมัคร หลักสูตร สถานะการสมัคร
1 E0388 นางสาวรังสิมา วัญญา การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
2 E0387 นางสาวอาทิตยา คงดี การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
3 E0386 นางสาวพรปวีณ์ ศรีเจริญ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
4 E0384 นางทรายมูล ห่อกุล การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
5 E0383 นางสาวศศิพร นาคพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
6 E0382 นางสาวอินทิรา เพชรอยู่ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
7 E0381 นางสาวอัจฉราพรรณ นิพนธ์มั่น การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
8 E0380 นางสาวอินทิรา รัตนสุภา การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
9 E0352 นางสาวพรรษกร พรหมจันทร์ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
10 E0345 นางสาวศิริญาณ์กร สร้อยจิตร การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
11 E0343 นางสาวฐาปนี ขาวทอง การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
12 E0341 นางสาวกมลพัชร สุวรรณรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
13 E0340 นางสาวศิรินทร ปานมณี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
14 E0334 นางสาวชุลีพร สุวรรณพงศ์ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
15 E0329 นางสาวทิพาวรรณ์ ขุนไพชิต การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
16 E0328 นางสาวกัลปาตี ไกรแก้ว การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
17 E0325 นางสาวชุติกาญจน์ โพธิ์น้อย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
18 E0305 นางสาวศิริพร นาคกลัด การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
19 E0303 นางสาวพุทธรักษ์ สอนเพชร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
20 E0284 นายดนุพล มีพัฒน์ การจัดการทั่วไป เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
21 E0278 นายสุวิมล เพ็งสกุล รัฐประศาสนศาสตร์ เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
22 E0277 นางสาวฮาซีลา โละมะ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
23 E0269 นางสาวเกตุวดี วรรณกลัด การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
24 E0267 นางสาวนันธิกา มนัสสิงห์ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
25 E0266 นางสาวฐิตินาถ แสงจันทร์ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
26 E0252 นายศิวกร นบนอบ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 4 ปี รอตรวจสอบ
27 E0243 นางสาวจิราพร แก้วมณี การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
28 E0232 นางสาววรรณ์ชนก ทองคำ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
29 E0231 นางสาวสุกัญญา สละ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
30 E0228 นางสาวอังคณา หอมไกร การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
31 E0223 นางสาวศิริรัตน์ กระแสโสม การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
32 E0222 นางสาวศุภมาศ สิทธิชู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
33 E0219 นางสาวนัยนาฎ ติ้วพานิช การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
34 E0218 นางสาวปนิษฐา อ่อนหวาน การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
35 E0217 นางสาวฟ้าใส แสงเมือง การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
36 E0216 นางสุภัชชา จันทร์แก้ว การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
37 E0205 นางสาวนภัสสร เจริญวิวัฒนชัย การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
38 E0200 นางสาวชุติมา อัจฉริยะปัญญา รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
39 E0197 นางสาวกิติยาภรณ์ มุขพริ้ม การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
40 E0196 นางสาวมณีรัตน์ พรหมม่วง การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
41 E0186 นางสาวสุภาพร เกิดกรูด รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
42 E0185 นางสาวรัตนาภรณ์ ทองคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
43 E0183 นางสาวกัญญารัตน์ นาคดุก นาคดุก เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
44 E0164 นางสาวกมลวรรณ แสงจันทร์ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
45 E0159 นายณัฐกรณ์ โกลาหล รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
46 E0157 นายวรชิต ปริมณฑล รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
47 E0150 นายปัณณวิชญ์ อั่นเงิน การจัดการทั่วไป เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
48 E0149 นางสาวมาฆวดี​ รุ่งคลัง รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
49 E0148 นางสาวมาฆวดี รุ่งคลัง รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
50 E0147 นางสาวอารยา สำลี รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
51 E0146 นางสาวอาทิตฏิญา ชูทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
52 E0143 นายภูธเนตร พุ่มก่อ พุ่มก่อ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
53 E0142 นายธีมากร จีนปฏิพัทธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
54 E0141 นายธีมากร จีนปฏิพัทธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
55 E0139 นางสาวกมลทิพย์ สอนศรีไหม รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
56 E0135 นางสาวระพีพรรณ ผ่องเคหา การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
57 E0133 นางสาวกานดา ตระกูลโส การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
58 E0123 นางสาวชนากานต์ โกละกะ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
59 E0118 นางสาวสุกัญญา ปิ่นทอง การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
60 E0116 นางสาวกมลทิพย์ ล้อมลิ้ม การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
61 E0109 นางสาวผกาแก้ว จินา การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
62 E0105 นางสาวพรพรรณ ปรีชาเลิศ การบัญชี เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
63 E0089 นางสาวเบญจมาศ พินิจ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
64 E0079 นางสาวอารียา วิชัยดิษฐ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
65 E0054 นางสาววีรวรรณ มณีโชติ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
66 E0045 นายเตชินท์ ระงับพิศส์ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
67 E0044 นางสาวอาทิตยา แย้มยินดี การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
68 E0043 นายนันทวุฒิ สมคิด การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
69 E0042 นายนัฐวุฒิ ชลสินธุ์ การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
70 E0041 นางสาวชลธิชา ชูราษฎร์ การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
71 E0040 นางสาวทิพย์เกสร แลเช่อกู่ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
72 E0039 นางสาวลินลดา นาวีวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
73 E0038 นายก้องภพ คำพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
74 E0037 นางสาวเสาวภัคษ์ เหมทานนท์ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
75 E0036 นางสาวณัฐวิกา อุ่นเกิด การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
76 E0035 นางสาวณัฐวิกา อุ่นเกิด การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
77 E0034 นางสาวณิชาพัชร์ เอี่ยมอักษร การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
78 E0033 นางสาวชุติมณฑน์ แขวงบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
79 E0032 นางสาวชุติมณฑน์ แขวงบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
80 E0031 นางสาวสุจิตรา ษาภารัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
81 E0030 นางสาวสุจิตรา ษาภารัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
82 E0029 นางสาวครองขวัญ นาคสวัสดิ์ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
83 E0028 นางสาวลลิภัทร ทองใหญ่ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
84 E0027 นางสาวชลนที กิ่งเล็ก การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
85 E0026 นางสาวชญานิษฐ์ เอี่ยมทองกุล รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
86 E0025 นางสาวณัฐชานันท์ คงช่วย การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
87 E0024 นางสาวชุลีพร สุวรรณพงศ์ การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
88 E0023 นางสาววริศรา แสนเฉย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
89 E0022 นางสาวทิพย์เกษร วิบูลย์ศิลป์ การจัดการทั่วไป เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
90 E0021 นายธีร​ชัย​ ชัยธรรม รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
91 E0020 นางสาวภาษิตา ฤกษ์งานดี เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
92 E0019 นางสาวภาษิตา ฤกษ์งานดี เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
93 E0018 นางสาววิภารัตน์ โบบทอง การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
94 E0017 นางสาววิภารัตน์ โบบทอง การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
95 E0016 นางสาวจิราวรรณ สองสมุ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
96 E0015 นางสาวจิราวรรณ สองสมึ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
97 E0014 นางสาวจิราวรรณ สองสมุ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
98 E0013 นางสาวจิราวรรณ สองสมุ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
99 E0012 นางสาวจรรญาภรณ์ คงสุวรรณ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
100 E0011 นางสาวสมฤดี รัตนอาภากรณ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
101 E0010 นางสาวเรวดี เพ็ชรรักษ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
102 E0009 นางสาวเรวดี เพ็ชรรักษ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
103 E0008 นางสาววาสนา ชายกุล เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
104 E0007 นางสาวอรอุมา หย่าหลี รัฐประศาสนศาสตร์ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
105 E0006 นางสาวณัฐณิชา เพชรจำเริญ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
106 E0005 นางสาวศุภลักษณ์ พัฒชูชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
107 E0004 นางสาวศุภลักษณ์ พัฒชูชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
108 E0003 นางสาวสุชาดา เรืองดุก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
109 E0002 นางสาวพุทธรักษ์ สอนเพชร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
110 E0001 นางสาวศุภลักษณ์ พัฒชูชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ