กิจกรรมย้อนหลัง

มหาวิทยาลัยตาปี

สายตรงผู้บริหาร

                                                                อาจารย์พัชินทร์ พืชผล
                                                                ตำแหน่งรักษาการคณบดี คณะศิลปศาสตร์ 
                                                                โทร 0-77204431 ต่อ 1500
                                                                คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยตาปี 
                                                                ชั้น 2 ห้องพักอาจารย์ อาคารรวม1 
                                                                45/45 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี                                                                           84130 โทรสาร 0-7726-4225