เกี่ยวกับคณะ

ประวัติความเป็นมา

         ปี พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยตาปี ได้จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-อาทิตย์ และวันศุกร์-อาทิตย์ ในปี พ.ศ. 2552 ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยตาปี ให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และในปี พ.ศ. 2554 ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยตาปี ให้เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
        คณะศิลปศาสตร์ มีการบริหารจัดการภายใต้การบริหารจัดการของสถาบัน คือ มหาวิทยาลัยตาปี โดยมีการดำเนินกิจการ พัฒนาระบบบริหารและการจัดการเป็นของตนเอง เพื่อให้
เกิดความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ ทั้งนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยตาปี และภายใต้การกำกับติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ มีภารกิจหลักของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ที่กำหนดไว้ว่า "ในมาตรา 8 สถาบันอุดม
ศึกษาเอกชนเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ" นอกจากนั้นภารกิจในการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยตาปี ได้มีการจัดการและบริหารที่สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ดังปรากฏในข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยตาปี
          คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง และมุ่งสู่ความเป็นสากลมากขึ้น เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม

ปรัญญา

         เก่งคิด มีจิตอาสา พัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์

         ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีคุณธรรมนำความรู้ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีมาตรฐานทางวิชาชีพ

พันธกิจ

         1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียง
         2. สร้างและประยุกต์องค์ความรู้ในวิชาชีพ เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
         3. บริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อนำไปสู่สังคมคุณภาพ
         4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งส่งเสริมวิชาชีพศิลปศาสตร์ เพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่หลากหลาย
         5. ร่วมมือกับคณะต่าง ๆ ในการจัดสอนวิชาพื้นฐานทั่วไป เพื่อเสริมสร้างใ้ห้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามความคาดหวังของสถาบัน