งานวิจัยและบริการวิชาการ

     งานวิจัย

    Wanna Learn the Global Language? Do it the Craza Way
   Theory "Teacher & Student" Practice "Oops, We Forgot the Parents..!"
    Visual Representation: How can I use e-tools to integrate grammar in a speaking course?
    เรื่อง การแก้ปัญหาความรู้พื้นฐานเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย รายวิชา 1413203 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว ภาคเรียนที่ 2/2556
    การออกแบบวิธีการสอนสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชั้นเรียน
    ศึกษาการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ของกลุ่มชุมชนลีเล็ดนำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม
    ความคาดหวังของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ที่มีต่อเนื้อหารายวิชาอาเซียนศึกษา


     งานบริการวิชาการ

ศาสตร์ประเทศไทย รายวิชา 1413203 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว ภาคเรียนที่ 2/2556
   Theory "T              acher & Student" Practice "Oops, We Forgot the Parents..!"