ดร.ขวัญดี ศรีไพโรจน์
อธิการบดี

e-mail : quandee@tapee.ac.th
ปฏิทินนัดหมาย
 

นายบัญชาญ ทิมธรรม
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

e-mail : bancharn@tapee.ac.th
ปฏิทินนัดหมาย

นายพรเลิศ สุทธิรักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
e-mail : pornlert@tapee.ac.th
ปฏิทินนัดหมาย

นางกมล ศรีไพโรจน์
ผอ.สำนักงานบริหารการเงิน ฯ
e-mail : yourname@tapee.ac.th
ปฏิทินนัดหมาย

นายไวพจน์ ปัจฉิม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

e-mail : vaiphot@tapee.ac.th
ปฏิทินนัดหมาย

รศ.ดร.โกเมศ ขวัญเมือง
คณบดีคณะนิติศาสตร์
e-mail : yourname@tapee.ac.th
ปฏิทิน นัดหมาย

นางพัชรินทร์ พืชผล
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

e-mail : phatcharin@tapee.ac.th
ปฏิทินนัดหมาย

นายธนิต สำลีวงค์
คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

e-mail : tanit@tapee.ac.th
ปฏิทินนัดหมาย

นางนารีรัตน์ ประดิษฐ์สาร
คณบดีคณะบัญชี
e-mail : nareerat@tapee.ac.th
ปฏิทินนัดหมาย

นางสุภาวดี สุทธิรักษ์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
e-mail : supavadee@tapee.ac.th
ปฏิทินนัดหมาย
นางนิสากร แสนเสน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานวิทยาเขตพุนพิน

e-mail : nisagorn@tapee.ac.th
ปฏิทินนัดหมาย
นางพัชรินทร์ พืชผล
ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิเทศสัมพันธ์

e-mail : phatcharin@tapee.ac.th
ปฏิทินนัดหมาย
นางดวงตา อินทรนาค
ผู้อำนวยการ
สำนักงานประกันคุณภาพ

e-mail : duangta@tapee.ac.th
ปฏิทินนัดหมาย

นายไวพจน์ ปัจฉิม
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย
แผนและการพัฒนา
e-mail : vaiphot@tapee.ac.th
ปฏิทินนัดหมาย


นายบัญชาญ ทิมธรรม
ผู้อำนวยการ
สำนักงานทะเบียนและวัดผล

e-mail : bancharn@tapee.ac.th
ปฏิทินนัดหมาย

นางดวงตา อินทรนาค
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย
และบริการวิชาการ
e-mail : duangta@tapee.ac.th
ปฏิทินนัดหมาย

นายพงศ์ภน ปิติสุข
ผู้อำนวยการ
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
e-mail : pongpon@tapee.ac.th
ปฏิทินนัดหมาย

นางสาวเฉลิมพร บัวพา
ผู้อำนวยการ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

e-mail : chalermpon@tapee.ac.th
ปฏิทินนัดหมาย

นายสมชัย ปานสวัสดิ์
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
e-mail : somchai@tapee.ac.th
ปฏิทินนัดหมาย
 
นางวราภรณ์ สุทธิรักษ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานวิทยาเขตเมือง

e-mail : varaporn@tapee.ac.th
ปฏิทินนัดหมาย
นายธวัช ศรีไทย
ผู้อำนวยการ
สำนักงานวิชาการ

e-mail : tawat@tapee.ac.th
ปฏิทินนัดหมาย
นายสมนึก เลิศแก้ว
ผู้อำนวยการ
สำนักงานบุคลากร
e-mail : somnuek@tapee.ac.th
ปฏิทินนัดหมาย
     
 
 
นายพฤทธิ์ ราศรี
ผู้อำนวยการ
ห้องสมุดและสารสนเทศ
e-mail : phrut@tapee.ac.th
ปฏิทินนัดหมาย
 
 
     
     
มหาวิทยาลัยตาปี : Tapee University
8/151 ซ.ศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรสาร 0-7726-4225 โทร. 0-7720-4431-2,0-7726-4225
webmaster:itdc@tapee.ac.th, ควรใช้ความละเอียดจอภาพที่ 1024 x 768 pixel