คณะผู้บริหาร


ดร.ขวัญดี ศรีไพโรจน์


อธิการบดี
นายไวพจน์ ปัจฉิม


ผู้ช่วยอธิการบดี

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


นางนารีรัตน์ ประดิษฐ์สาร


ผู้ช่วยอธิการบดี

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา


นายกิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์


ผู้ช่วยอธิการบดี

นายธนิต สำลีวงค์


ผู้ช่วยอธิการบดี

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ
นายสมนึก เลิศแก้ว


คณบดีคณะบัญชี

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานการเงินและทรัพย์สิน


ดร.สุภาวดี สุทธิรักษ์


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน


นางสาวนาตยา แก้ววิเชียร


คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสมฤดี มัธยันต์


รักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์
นายพงศ์ภน ปิติสุข


ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวนันทิดา อัมรักษ์


ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร

นายโชคมี แสงสุรินทร์


รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานบุคคลากร

นางสาวปัทมา ช่วยพิทักษ์


รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนางสาวนรารัตน์ เกื้อทอง


รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

นางสาววิภาณี คลิ้งทอง


ผู้ช้วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน.