บริการนักศึกษาออนไลน์
สืบค้นตารางเรียน - ตารางสอน
ระบบการประเมินการสอน
ระบบชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยตาปี
สืบค้นหนังสือห้องสมุดออนไลน์

e - office
สืบค้นหนังสือห้องสมุดออนไลน์

มหาวิทยาลัยตาปี
ร.ร.สุราษฎร์เทคโนโลยี
ร.ร.ศรีมิลินทร์อนุสรณ์

กระทรวงศึกษาธิการ(MOE)
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สนง.สมศ.


 

สำนักงานสภาวิทยาลัย http://osuc.tapee.ac.th/
สำนักงานอธิการบดี http://president.tapee.ac.th/
สำนักงานวิชาการ http://academic.tapee.ac.th/
สำนักงานกิจการนักศึกษา http://activities.tapee.ac.th/
สำนักงานบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ฝ่ายการเงิน http://finance.tapee.ac.th/
ฝ่ายอาคารและสถานที่ http://building.tapee.ac.th/
ฝ่ายบัญชี http://accdept.tapee.ac.th/
สำนักงานนโยบายแผนและการพัฒนา http://ppd.tapee.ac.th/
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา http://qa.tapee.ac.th/
สำนักงานวิจัย http://research.tapee.ac.th/
สำนักงานทะเบียนและวัดผล http://register.tapee.ac.th/
สำนักงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา http://tpcloan.tapee.ac.th/
สำนักงานบุคลากร http://personal.tapee.ac.th/
สำนักงานตรวจสอบภายใน http://internalchk.tapee.ac.th/
สำนักงานบัณฑิตศึกษา http://graduate.tapee.ac.th/
ศูนย์บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ http://academicservice.tapee.ac.th/
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม http://culture.tapee.ac.th/
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ http://itdc.tapee.ac.th/
ห้องสมุด http://library.tapee.ac.th/
 

@2009 All rights Reserved.
มหาวิทยาลัยตาปี : Tapee University
8/151 ซ.ศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรสาร 0-7726-4225 โทร. 0-7720-4431-2,0-7726-4225
webmaster:siriwan@tapee.ac.th ควรใช้ความละเอียดจอภาพที่ 1024 x 768 pixel