สมัครออนไลน์ สมัครออนไลน์ สมัครออนไลน์ สมัครออนไลน์  สมัครออนไลน์   ประสาทปริญญาบัตร การเรียนออนไลน์

เรียนอะไรดีใน TPU

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology

ผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่เรียนสายศิลป์ซึ่งถือว่าเป็นวิชาที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจสาขาวิชานี้ เพราะผู้เรียนจะต้องคิดวิเคราะห์ประยุทธ์ใช้เพื่อประโยชน์ในการสร้าง ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยี

รายละเอียดเพิ่มเติม!

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Business Computer

ผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่เรียนสายศิลป์ซึ่งถือว่าเป็นวิชาที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจสาขาวิชานี้ เพราะผู้เรียนจะต้องคิดวิเคราะห์ประยุทธ์ใช้เพื่อประโยชน์ในการสร้าง ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานธุรกิจ

รายละเอียดเพิ่มเติม!

คณะบัญชี

บัญชีบัณฑิต

Accountancy Program

ผู้สนใจควรมีลักษณะช่างสังเกต ชอบการคิดวิเคราะห์ ชอบการคำนวณ ชอบการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการทำงานกับผู้อื่นได้ โดยสามารถทำงานเป็นนักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร นอกจากนั้นจะประกอบอาชีพในภาคเอกชนแล้ว ยังสามารถปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ รับราชการ และประกอบอาชีพส่วนตัว บางส่วนศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม!

คณะวิทยาการจัดการ

การตลาด

Marketing

ผู้สนใจควรมีลักษณะช่างสังเกต ชอบการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ช่างเจรจา สนใจการประกอบธุรกิจ หรือสนใจทำงานในภาคเอกชน เพื่อช่วยในการทำงานให้ถูกต้องรวดเร็ว โดยสามารถทำงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด ผู้จัดการฝ่ายการตลาด พนักงานบริษัท พนักงานขาย นักวิชาการด้านการตลาด นักวางแผนการตลาด นักวิเคราะห์และวิจัยตลาด เจ้าหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ นอกจากนั้นจะประกอบอาชีพในภาคเอกชนแล้ว ยังสามารถปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ รับราชการ และประกอบอาชีพส่วนตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม!

คณะวิทยาการจัดการ

การจัดการทั่วไป

General Management

ผู้สนใจควรมีลักษณะช่างสังเกต ชอบการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สนใจการประกอบธุรกิจ หรือสนใจทำงานในภาคเอกชน เพื่อช่วยในการทำงานให้ถูกต้องรวดเร็ว มีความสุขุม รอบคอบ อดทนและสามารถนำเสนอข้อมูลได้ดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีความสามารถในการทำงานกับผู้อื่นได้ นอกจากนั้นจะประกอบอาชีพในภาคเอกชนแล้ว ยังสามารถปฏิบัติงานในนรัฐวิสาหกิจ รับราชการ และประกอบอาชีพส่วนตัว บางส่วนศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม!

คณะวิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์

Public Administration

ผู้ที่มีความสนใจด้านการบริหารและจัดการของภาครัฐโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนสายศิลป์ซึ่งถือว่าเป็นวิชาที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจสาขาวิชานี้ เพราะผู้เรียนจะต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพ ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติม!

คณะศิลปศาสตร์

การบริการและการท่องเที่ยว

Hospitality and Tourism

หลักสูตรนี้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถทำงานในธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว โดยผู้จบการศึกษาสามารถเลือกตำแหน่งงานในธุรกิจเหล่านั้นได้ เช่น (1) งานในแผนกขาย แผนกรับจอง ในธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม (2) งานในแผนกต้อนรับ หรืองานธุรการในส่วนของการติดต่อสื่อสาร (3) การเป็นมัคคุเทศก์ (4) งานในหน่วยงานภาครัฐด้านการท่องเที่ยว (5) งานด้านการศึกษาเพื่อช่วยส่งเสริมคุณลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสังคม

รายละเอียดเพิ่มเติม!

คณะศิลปศาสตร์

วิชาชีพครู

Teacher Profession

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นครูมืออาชีพที่มีความรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง มีทักษะวิชาชีพครู สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และแก้ปัญหา มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

รายละเอียดเพิ่มเติม!

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

15:39PM มหาวิทยาลัยตาปี

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยตาปี

90:30AM-16:30PM สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยตาปี ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน เพื่อดำเนินโครงการโรงเรียนแกนนำเครือข่ายเข้มเแข็ง ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถ้นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี่้ยง

รายละเอียด

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ณ วัดหน้าเมือง

9:30AM วัดหน้าเมือง

คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา วัดหน้าเมือง

รายละเอียด