ตารางเดินรถภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  ประกาศมหาวิทยาลัยตาปีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
  ผังห้องสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
  ประกาศมหาวิทยาลัยตาปีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
  ประกาศมหาวิทยาลัยตาปี เรื่องขยายการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
  รายชื่อสถาบันการผลิตที่สามารถจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2559
  แจ้งกำหนดการและข้อปฎิบัติในพิธีประสาทปริญญาบัตร