เรื่อง ตารางเดินรถสอบปลายภาคเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2559 (ระหว่างวันจันทร์ วันที่ 1 - วันพุธที่ 3 สค.59)
  ประกาศมหาวิทยาลัยตาปี เรื่องขยายการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
  ประกาศมหาวิทยาลัยตาปีเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
  เอกสารรับรองการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
  รายชื่อสถาบันการผลิตที่สามารถจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2559
  ตารางเดินรถมหาวิทยาลัยตาปี ภาคเรียนพิเศษ
  แจ้งกำหนดการและข้อปฎิบัติในพิธีประสาทปริญญาบัตร