นายวรท ศรีไพโรจน์
นายกสภามหาวิทยาลัยตาปี
(อดีตอธิบดีอัยการเขต ๘)
นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี
(อดีตรองอัยการสูงสุด)
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี
(อดีตอัยการสูงสุด)
ศาสตราจารย์ ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี
(อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ)
รศ.จินตนา บุญบงการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี
(ภาควิชาพาณิชยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

รศ.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี
(รองศาสตราจารย์ประจำสำนักวิชาการ
จัดการ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

นายฤทธิ์ ฉวีรัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี
(อดีตผู้ช่วยปลัดทบวงมหาวิทยาลัย)

รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี
(รองศาสตราจารย์ประจำโครงการ
ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)

นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี

รศ. ดร.นพพร โชติกกำธร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี
(คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
ดร.ขวัญดี ศรีไพโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยตาปี)
นางผจงกร พัฒนาศิริรักษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี
(ผู้จัดการโรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี
ช่างอุตสาหกรรม)
นางสุภาวดี สุทธิรักษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี
(คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)
       
       
@2000-2007 All rights Reserved.
มหาวิทยาลัยตาปี : Tapee University
8/151 ซ.ศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรสาร 0-7726-4225 โทร. 0-7720-4431-2,0-7726-4225
webmaster:thidarat@tapee.ac.th , design by:renuka@tapee.ac.th ควรใช้ความละเอียดจอภาพที่ 1024 x 768 pixel