นายวรท ศรีไพโรจน์
นายกสภามหาวิทยาลัยตาปี
(อดีตอธิบดีอัยการเขต ๘)
นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยตาปี
(อดีตรองอัยการสูงสุด)
 
ศาสตราจารย์ ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี
(อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ)
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี
(อดีตอัยการสูงสุด)
รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี
(รองศาสตราจารย์ประจำโครงการ
ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
รศ.จินตนา บุญบงการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี
(ภาควิชาพาณิชยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

รศ.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี
(รองศาสตราจารย์ประจำสำนักวิชาการ
จัดการ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ี)

นายฤทธิ์ ฉวีรัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี
(อดีตผู้ช่วยปลัดทบวงมหาวิทยาลัย)

รศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี
(คณบดีคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

นายโอภาส เขียววิชัย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี
(ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา)
นางผจงกร พัฒนาศิริรักษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี
(ผู้จัดการโรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี
ช่างอุตสาหกรรม)
ดร.ขวัญดี ศรีไพโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยตาปี)
นางสุภาวดี สุทธิรักษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี
(คณบดีคณะบริหารธุรกิจ)
นางนิสากร แสนเสน่ห์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยตาปี
(ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตพุนพิน)
       
       
@2000-2007 All rights Reserved.
มหาวิทยาลัยตาปี : Tapee University
8/151 ซ.ศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรสาร 0-7726-4225 โทร. 0-7720-4431-2,0-7726-4225
webmaster:thidarat@tapee.ac.th , design by:renuka@tapee.ac.th ควรใช้ความละเอียดจอภาพที่ 1024 x 768 pixel