ขออภัยไม่สามารถเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยตาปีจากระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตภายนอกได้
กรุณาติดต่อมาที่ 077204431-2 ต่อ 2110