มหาวิทยาลัยตาปี Tapee University
ใบสมัครออนไลน์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี
เลือกคณะ/สาข
   
ภาคเรียน 
    ปีการศึกษา
เลือกคณะ
 
สาขาวิชา 
หลักสูตร ภาค
     
ประวัติผู้สมัคร
   
เลขที่บัตรประชาชน
 คำนำหน้าชื่อ
  ยศ      ชื่อ     นามสกุล  ชื่อเล่น
 Title Name
  ยศ NAME SURNAME
 วัน/เดือน/ปีเกิด
  / / ปีเกิด (พ.ศ.)  หมู่โลหิต
 เชื้อชาติ
 
อื่นๆ(โปรดระบุ)
 
 สัญชาติ
 
อื่นๆ(โปรดระบุ)
 
 ศาสนา
 
อื่นๆ(โปรดระบุ)
 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน
 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 
       
ข้อมูลการศึกษาเดิม
         
 สถานศึกษาเดิม
 
 สำเร็จการศึกษาระดับ
  อื่นๆ(โปรดระบุ)
 สาขา/สายวิชาที่จบ
 
   
     
ข้อมูลผู้ปกครอง
   
  บิดา
   ชื่อ  นามสกุล
  มารดา
    ชื่อ  นามสกุล
บ้านเลขที่
   หมู่ที่  ถนน ซอย
 ตำบล
 
  อำเภอ
จังหวัด
   รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์
       
บุคคลที่อ้างอิง 
   
  บุคคลอ้างอิง
  ชื่อ  นามสกุล
 สถานที่ทำงาน
  เบอร์โทรศัพท์
   
บุคคลที่แนะนำ
 
  ผู้แนะนำ
  ชื่อ นามสกุล
 ที่ทำงาน / สถานศึกษา
   เบอร์โทรศัพท์
สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร.077-204431- 2 ต่อ126 หรือ nantida@tapee.ac.th