หน่วยงาน
เบอร์โทร
หมายเหตุ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1100
Atap
  คณะบริหารธุรกิจ
1200
Atap
  คณะบัญชี
1300
Atap
  คณะนิติศาสตร์
1400
Atap
  คณะศิลปศาสตร์
1500
Atap
  อธิการบดี
9000
Atap
  ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2100
Atap
  สนง.อธิการบดี
2200
Atap
  สนง.วิชาการ
2300
Atap
  สนง.ทะเบียนและวัดผล
2400
Atap
  ฝ่ายการเงิน
2500
Atap
  สนง.บุคลากร
2600
Atap
  สนง.นโยบาย แผน และการพัฒนา/สนง.ประกันคุณภาพฯ
2700
Atap
  ฝ่ายอาคารสถานที่
2800
Atap
  สนง.ประชาสัมพันธ์ (Atap)
3100
Atap
  ผอ.วิทยาเขตพุนพิน
3300
Atap
  สำนักห้องสมุดและสารสนเทศ
3200
Atap
  สนง.ประชาสัมพันธ์ (Ctap)
3101
Ctap
  สนง.วิทยาเขตเมือง 
3400
Ctap
  สนง.บัณฑิตศึกษา
3500
Ctap
  สนง.นายกสภา
3600
Ctap
  สนง.บัญชี
3700
Ctap

 

 

@2000-2007 All rights Reserved.
มหาวิทยาลัยตาปี : Tapee University
8/151 ซ.ศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรสาร 0-7726-4225 โทร. 0-7720-4431-2,0-7726-4225
webmaster:thidarat@tapee.ac.th , design by:renuka@tapee.ac.th ควรใช้ความละเอียดจอภาพที่ 1024 x 768 pixel