มหาวิทยาลัยตาปี
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยอาจารย์ วรท ศรีไพโรจน์ เป็นผู้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2542 ตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2535 และได้รับการรับรองวิทยฐานะให้เปิดดำเนินการตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2522 เมื่อ 1 พฤษภาคม 2542 เปิดสอนคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติ ภาคสมทบ)
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อ 1 มิถุนายน 2543 และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ให้การรับรองคุณวุฒิในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(หลักสูตร 4 ปี) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา เมื่อ 1 มิถุนายน 2545 จึงมีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และในปีการศึกษา 2545 ได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดดำเนินการสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติ และภาคสมทบ) ต่อมาได้รับการอนุมัติให้เปิดดำเนินการสาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป
 

1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและจริยธรรมในการใช้วิชาการและวิชาชีพเพื่อตนเองและสังคม
2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันดีของชาติ
3 เพื่อเป็นการให้บริการทางการศึกษาแก่สังคม เป็นแหล่งค้นคว้า ส่งเสริมด้านวิชาการและงานวิจัยต่าง ๆ
4 เพื่อเป็นการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และกระจายโอกาสความเสมอภาคทางอุดมศึกษา
5 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐที่ประสงค์ให้ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยตาปี มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง และมุ่งสู่ความเป็นสากลมากขึ้น เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้เป็นผู้ที่ มีความรู้คู่คุณธรรม
 

ชื่อมหาวิทยาลัย
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยตาปี
อักษรย่อ มตป.
ภาษาอังกฤษ Tapee University
อักษรย่อ TPU.
ความหมาย ชื่อ “ มหาวิทยาลัยตาปี ”
มหาวิทยาลัย หมายถึง สถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาในกำกับของทบวงมหาวิทยาลัย
ตาปี หมายถึง ชื่อ แม่น้ำตาปี เป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
สุสุตํ ปญฺญาย วฑฺฒนํ   หมายถึง ความรู้ดี เป็นเครื่องพัฒนาปัญญา
สีประจำมหาวิทยาลัย
สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม ความดีงาม
   
@2000-2007 All rights Reserved.
มหาวิทยาลัยตาปี : Tapee University
8/151 ซ.ศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรสาร 0-7726-4225 โทร. 0-7720-4431-2,0-7726-4225
webmaster:siriwan@tapee.ac.th , design by:renuka@tapee.ac.th ควรใช้ความละเอียดจอภาพที่ 1024 x 768 pixel