วิสัยทัศน์ (Vision)

            “มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้ได้รับการยอมรับจากสังคม สามารถทำงานได้ดีมีคุณภาพและมีคุณธรรมทางวิชาชีพ”
             “ได้รับการยอมรับจากสังคม” หมายถึง ได้งานทำในหน่วยงานรัฐและเอกชน รวมถึงการประกอบอาชีพส่วนตัว และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
            “ทำงานได้ดีมีคุณภาพ” หมายถึง มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในเชิงความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถใช้ภาษาสากลเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติงานได้ มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถปรับตัวได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดีและมีความสุข
            “มีคุณธรรมทางวิชาชีพ” หมายถึง การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ มีการกระทำที่เป็นประโยชน์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ทำหน้าที่และทำมาหากินเลี้ยงชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง เอาเปรียบผู้อื่น มีความอุตสาหะในการทำงาน ความประพฤติดีงาม มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

อัตลักษณ์ (Identity)

            “เก่งคิด มีจิตอาสา”
            “เก่งคิด” หมายถึง บัณฑิตสามารถคิดวิเคราะห์ และนำความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
            “จิตอาสา” หมายถึง บัณฑิตเป็นผู้มีจิตใจที่เอื้ออาทร มุ่งมั่นพัฒนาสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

            “จิตอาสา” เป็นสถาบันที่มีผู้มีจิตใจเอื้ออาทร มุ่งผลประโยชน์ชุมชนและสังคม
             มหาวิทยาลัยตาปีเป็นสถาบันจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและให้บริการวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างสังคมให้เข้มแข็งโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากร

พันธกิจ (Mission)
1 สอนให้มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพระดับสูง  
2 ทำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
3 บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม
4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงาม
5 หารายได้โดยการเพิ่มจำนวนนักศึกษาและใช้ทรัพยากรของสถาบัน
6 สร้างภาพลักษณ์โดยการสื่อสารองค์กรให้ได้รับการยอมรับจากสังคม
7 บริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ (Objective)
1 บัณฑิตมีงานทำเป็นที่ยอมรับของสังคม  
2 งานวิจัยสามารถนำไปพัฒนาสังคม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีความเข้มแข็งได้อย่างชัดเจน
3 การบริการวิชาการสามารถนำไปพัฒนาสังคม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีความเข้มแข็งได้อย่างชัดเจน
4 มีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้คงอยู่ สืบทอดความดีงาม ไปสู่ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อม
5 มีจำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา
6 มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีรายได้จากการให้หน่วยงานอื่นมาใช้ทรัพยากร
7 มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดีได้รับการยอมรับจากสังคม
8 มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

@2000-2007 All rights Reserved.
มหาวิทยาลัยตาปี : Tapee University
8/151 ซ.ศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรสาร 0-7726-4225 โทร. 0-7720-4431-2,0-7726-4225
webmaster:thidarat@tapee.ac.th , design by:renuka@tapee.ac.th ควรใช้ความละเอียดจอภาพที่ 1024 x 768 pixel